Dersler

SOS 669 Seminer
Doktora öğrenicileri için zorunlu olan seminer dersinde, öğrenicilerin tez önerisi hazırlamaları ve tez önerisini bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak eleştiri almaları sağlanacaktır.

SOS 601 İleri Sosyoloji Kuramları
Bu derste lisans/yüksek lisans döneminde öğrenilen sosyoloji kuramlarının pekiştirilmesi, sosyoloji alanındaki yeni kuram, yaklaşım ve araştırmaların tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

SOS 602 Sosyolojik Yöntemde Yeni Gelişmeler
Öğrencilere, toplumu gerçekçi biçimde tanımaları, sorunları ortaya çıkartmaları ve çözüm üretebilmeleri için niceliksel ve niteliksel araştırma teknikleri öğretilecek ve araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Bu dersin temel amacı, doktora öğrencilerinin yapacakları tez araştırmasına sağlam bir zemin oluşturmaktır.

SOS 603 Bilgi Sosyolojisinde Yeni Konular
Sosyal yapılar ile bilinç ve bilgi üretimi arasındaki ilişkilerle bilgi ve ideolojiler ile sosyal yapılar arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin günümüzde geçirmekte olduğu değişime çağdaş bakış açılarının incelenmesi ve sorgulanması.

SOS 604 Türkiye’de Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar
Türkiye’de çeşitli konularda gerçekleştirilen sosyolojik ve antropolojik araştırmalar incelenecek ve tartışılacaktır.

SOS 605 Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Yeni Eğilimler
Toplumsal cinsiyet alanında son dönem kuramsal yaklaşımlar, kadın ve erkek kimliklerinin oluşumu ve değişimi üzerine Türkiye ve dünya genelinde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar konu edilecektir.

SOS 606 Çağdaş Feminist Kuramlar
Bu derste kadın ve kimlik, kadın ve kurumlar, kadın ve iş yaşamı, kadın ve suç, kadın ve din, kadın ve şiddet, kadın ve medya gibi konular çağdaş feminist kuramların tartışmaya açılmasıyla incelenecektir.

SOS 607 Kültürel Çalışmalar
Bu ders güncel kültürel teorinin ana hatlarını ve farklı bir alan olan kültürel  çalışmalara şekil veren analizleri araştıracaktır. Geniş bir kapsamı olan ve farklı çalışma alanlarından oluşan bu alan kısmen Britanya’da kültürel çalışmaları biçimlendiren ve geliştiren ve bunun sonucunda kültürel çalışmaların uluslararasılaşmasına katkıda bulunan etkiler ekseninde işlenecektir.

SOS 608 Toplum ve Kent
Bu derste kentsel toplum ve kurumlar, Avrupa’da ve Asya’da kentlerin evrimleşmesi, feodal-geleneksel, erken modern, endüstriyel ve küresel kentler, kentleşme ve kentsel büyüme kuramları, uydu kentleşme, kentsel dönüşüm, güvenlik-kapılı kentsel topluluklar gibi konular tarihsel ve karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

SOS 609 Din Sosyolojisinde Yeni Kuramlar ve Araştırmalar
Bu derste dinlerin, toplumsal gerçeklik içinde algılanma ve tanımlanma biçimleri, insanların bireysel ve kolektif anlam atfetme ve uygulama süreçleri toplum-din ilişkisi açısından incelenecektir.

SOS 610 Toplumsal Sapma ve Kontrol
Bu ders, iktidar ve otorite, yasaların toplumsal temellerinin anlaşılması ve araştırılmasına yönelik yaklaşımlar, suça ve sapkınlığa yönelik kavram ve kuramlar, suç ve cezaya ilişkin kurumların ve farklı sosyal/kültürel bağlamlarda formal ve informal sosyal kontrol stratejilerinin sosyolojik incelemesini içerecektir.

SOS 611 Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Dönüşümler
Bu derste özellikle II. Meşrutiyet döneminden itibaren Türkiye’de sosyo-ekonomik değişimler değerlendirilecek, tarım, kalkınma, sanayi ve bilgi toplumu kavramları, sosyolojik olarak ele alınacaktır.

SOS 612 Türkiye’de Sosyolojinin Tarihi
Türk sosyolojisinin tarihi gelişimi ve bazı Türk sosyologların görüşlerinin inceleneceği bu derste, Türkiye’de sosyolojinin geleneği, geçirdiği dönüşümler, sosyologların toplumsal hayata etkileri ve çağdaş sosyolojik düşünceler tartışılacaktır.

SOS 688 Sosyolojide İleri Okumalar
Bu dersin amacı, öğrencinin ve öğretim üyesinin birlikte belirledikleri teorik bir alanda literatürdeki en son gelişmeleri kapsayan okuma listesi oluşturmak ve bu okumalar / tartışmalar temelinde öğrenciyi ileri düzeye taşımaktır.

SOS 679 Yeterlik Sınavı
Bu dersin amacı, öğrencinin doktora yeterlilik sınavına hazırlanmasıdır.

SOS 689 Doktora Tez Önerisi

SOS 690 Doktora Tezi
Doktora öğrencileri derslerini tamamladıktan ve yeterlilik aşamasını geçtikten sonra tez önerilerini tez izleme jürisine sunar, danışmanlarının ve tez izleme jürisinin denetiminde özgün bir bilimsel tez hazırlar ve tez jürisi karşısında savunurlar.

SOS 505 Sosyo-Kültürel Değişmeler Sosyolojisi
Bu derste, kültür ve toplum ilişkileri, uygarlık ve kültür kavramlarının ortaya çıkması ve gelişmesi, toplum ve kültürün modernleşmesi, modernleşme ve laikleşme ilişkisi, ekonomik, hukuksal, bilimsel kurumların farklılaşması, bu kurumların veya sistemlerin birbirlerinden, devletten ve dinden özerkleşmeleri konuları ele alınacaktır. Kültürün dinden ve medeniyetten farklı bir kavram olarak ortaya çıkması tartışılacaktır. Küreselleşme, dünya sistemi ve “imparatorluk” kuramları ve kültür, düz çizgisel olmayan sosyo-kültürel değişme süreçleri, hiyerarşik ve ağ-yapısal toplumlar, modernite, postmodernite, medeniyet tartışmaları, kültürel dönüşümler, kültürel melezlik, “küyerelleşme”/ ”küreyelleşme” ele alınacak konulardır.

SOS 506 Çağdaş Toplum ve Endüstri
Enformasyonel hizmet sektörü ile sanayi sektörü ilişkilerinin toplumsal ve kültürel boyutları, Taylorizm-Fordizmden esnek üretime geçiş ve bu geçişin toplumsal-kültürel boyutları, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sanayi, yeni sanayileşen ülkeler, Anadolu kaplanları dersin konuları arasında olacaktır.

SOS 507 Sosyal Tabakalaşma ve Sınıflar Sosyolojisi
Bu derste, Marxçı sınıf analizleri ve eleştirileri, Weberci tabakalaşma analizleri, çağdaş sınıf ve tabaklaşma kuramları, yatay toplum, hiyerarşik toplum, sınıfsal, ırksal, etnik, cinsel eşitsizlikler tartışılacaktır.

SOS 508 Tarihsel Sosyoloji
Tarih ve sosyoloji ilişkileri, makro sosyoloji, devlet ve ulus devlet oluşumları, hukuk-piyasa-siyaset üçlemesi, burjuva devrimleri, sosyalist devrimler, milli kurtuluş savaşları konularında bilgi verilecek ve öğrencilerin tartışmaları sağlanacaktır.

SOS 509 Nüfus Dinamikleri
Bu derste, doğurganlık, ölümlülük ve göç eğilimleri, demografik analiz teknikleri, nüfus bilim çalışmaları, kuramlar ve sorunlar hakkında bilgi verilecek; demografik olayların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yönleri ve birbirleri ile etkileşimleri irdelenecektir.

SOS 511 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi
Bilim, teknoloji ve tekno-bilim, tarihsel, toplumsal ve kültürel bir bağlamda ele alınıp incelenecektir. Bilgi sosyolojisi ile bilim-teknoloji-sosyolojisi ilişkisi, bilgi/enformasyon toplumu ve tekno-bilim konuları ele alınacaktır.

SOS 512 Toplumsal Hareketler ve Kimlik Sosyolojisi
Antagonistik ilişkiler, kolektif ve bireysel kimliklerin oluşumu, toplumsal kimlik ve kendilik, eski ve yeni toplumsal hareketler, bu dersin temel konuları arasındadır.

SOS 513 Siyaset Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler
Antagonistik, agonistik ve müzakereci siyaset yaklaşımları, temsili demokrasinin krizi, vatandaşlık ve küreselleşme bu dersin temel konularıdır. Bu bağlamda, Batı Avrupa’da sanayi ve demokrasi devrimleri, dünyadaki ve bölgemizdeki siyaset/iktidar mücadeleleri tartışılacaktır.

SOS 514 Sanat Sosyolojisi
Sosyolojinin bir alt alanı olan “Sanat Sosyolojisi”, sanat ve estetiğin sosyal dünyasını incelemektedir. Bu derste, sanat ve estetik, bilgi, kültür ve bilim ile ilişkilendirilecek; birbirleri ile etkileşimleri ve küresel dünyada sanat ve tasarımın öne çıkmasının koşulları ve etkileri tartışılacaktır.

SOS 515 Göç ve Mekan
Bu derste göçe neden olan faktörler, iç ve dış göçün toplumsal sonuçları, göçmenlerin mekanla kurduğu bağ, farklı kentlerin göçmen kimliğinin oluşumundaki rolü ve göç sonucu kültürel kimliğin dönüşümü incelenecektir.

SOS 516 Medya ve Popüler Kültür Sosyolojisi
Bu derste, popüler kültür ve popüler kültürün sosyal etkileri incelenecektir. Sinema, televizyon, müzik, moda, kitaplar, dergiler, internet gibi popüler kültürün farklı dağıtımcıları yoluyla, popüler kültürün nasıl üretildiği, başkaları ile nasıl paylaşıldığı ve nasıl tüketildiği değişik ülkelerden örnekler verilerek tartışılacaktır. 

SOS 518 Orta Doğu ve Orta Asya Ülkeleri Sosyolojisi
Bu derste, birinci, ikinci ve üçüncü dünya toplumlarının modernleşmesinin tarihsel ve kuramsal çerçevesi, Orta Doğu ve Orta Asya’da toplum ve kültürün modernleşmesi, modernleşme ve laikleşme ilişkisi, laikleşme tipolojisi, ulus-devlet ve uluslaşma süreci, kırsal ve kentsel dönüşümler, sivil toplum, Türkî lehçe ve dillerinin oluşumu, ulusal, ulus-altı ve ulus-üstü kimliklerinin oluşumu incelenecektir.

İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri
Bu derste insan hakları kavramı, insan hakları sınıflamaları ve tek tek haklar ile özgürlüklerin kavramsal içeriği incelenecek ve bu kavramların ölçüt oluşturma özelliği tartışılacaktır.