Dersler

ÖHUK 502 İŞ GÜVENCESİ
İş güvencesi kavramı hukukumuza nispeten yeni dahil olmuş ve henüz yeterince incelenmemiş bir kavramdır. Bu nedenle ders kapsamında, bu kurum ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Derste önce iş güvencesinin tanımı ve anlamı ile ortaya çıkışının tarihçesi ele alınacak, ardından konu, “Uluslararası Çalışma Örgütü” normları ile AB normları açısından irdelenecektir. Son olarak İş Kanunu’nun ilgili maddeleri esas alınarak iş ilişkisinin sona ermesi çerçevesinde, iş güvencesinden yararlanan işçiler bakımından geçerli olan kriterler ve iş ilişkisini sona erdirme usulü esasları tartışılacaktır.

ÖHUK 505 ÖZEL HUKUKTA KİŞİYE İLİŞKİN ZARARIN HESAPLANMASI
Hukukta zarar yoksa hukuki sorumluluk da yoktur. Bu nedenle, kişinin hukuka aykırı fiilleri sebebiyle sorumlu tutulabilmesi için ortada bir zararın olması ve bu zararın hesaplanması gerekir. Zarar mala ya da kişiye yönelik olabilmektedir. Son yıllarda, Türk ve yabancı mahkeme kararlarında kişiye gelen zararın tazmini konusunda önemli gelişmeler olduğu tespit edilmektedir. Bu ders kapsamında kişiye gelen zarar kavramı ve zararın hesaplanmasında dikkate alınarak, bu zararın unsurları incelenecektir.

ÖHUK 506 ÖZEL HUKUKTA KUSURUN VE AĞIRLIĞININ BELİRLENMESİ
Kusur kavramı özel hukukun temelini teşkil eden kavramlardan biridir. Kusurun ağırlığının tespiti failin sorumluluğunun saptanması bakımından önem teşkil etmektedir. Özellikle hukuk uygulamacılarının tazminat taleplerinde önem arz edecek olan, kusurun tespit edilmesi ve ağırlığının belirlenmesi dersin konusunu teşkil etmektedir. Dersin işlenmesinde, kusur kavramı hakkında öğretide ve içtihatta yer alan yeni görüşlere özel önem verilecektir.

ÖHUK 508 SERMAYE PİYASASI HUKUKU
 Uluslararası alanda gelişen piyasalar içinde adından söz ettiren Türkiye, gelişen finans dünyasında da çeşitli borsaları ile dikkat çekmektedir. Yalnızca ekonomist ya da finansçıların değil hukukçuların da önemli yere sahip olduğu bu finans dünyasına ayak uydurabilmek için hukukçunun sermaye piyasası hukukuna hakim olması gerekmektedir. Bu doğrultuda dersin amacı, anonim şirketlerin ve özellikle halka açık anonim şirketlerin önemi, yararları, tabi oldukları mevzuat ve bu ortaklıkların tabi olduğu başlıca yükümler ve bunlara sağlanan kolaylık ve haklar konusunda bilgi vermek, bu arada borsa kavramı ve türleri ile anonim şirketler arasındaki bağlantıyı da gösterebilmektir.

ÖHUK 509 HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Uyuşmazlık konusu olmuş, belirli bir veya birkaç kişinin çıkarlarına ait sorunlar (somut hukuki sorun) ile bu nitelikte olmayan, varsayımsal (soyut) hukuki sorunların çözümü için hangi aşamaların geçilmesi gerektiği ve nasıl bir yol izleneceği hukukçular açısından son derece önemlidir. Tüm bu aşama ve ilkelerin bilimsel bir gözle ele alınması, sıkça tekrarlanan yanlışların önlenmesi, daha kısa sürede etkin ve verimli çalışmaların usul ve ilkelerinin öğretilmesi bu dersin temel amacıdır.

ÖHUK 513 İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
“4857 Sayılı Yasa”nın kabulü ile uygulamada ortaya çıkan sorunların ele alındığı bu derste, sırasıyla, yeni düzenleme konusu yapılan alt işverenlik müessesesi, esnek çalışma biçimleri, çalışma sürelerinde tanınan yeni çalışma biçimleri gibi çalışma hayatımıza ilk defa giren kurumlar ele alınacaktır. Yeni düzenlemelerin uygulamada yarattığı sorunlara olası çözüm önerileri tartışmaları ile birlikte ders katılımcı bir biçimde sürdürülerek, ele alınan konular inceleme konusu yapılacaktır.

ÖHUK 514 TAKİP HUKUKU DAVALARI
Bu dersin amacı, İcra İflas Hukukunda önemli bir yer tutan takip hukuku davalarının teorik ve pratik olarak incelenmesidir. Derste ele alınan başlıca konular, itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası, icra takibinin iptali ve taliki, menfi tespit davası, istirdat davası, istihkak davası, ihalenin feshi, iflas davası ve tasarrufun iptali davasıdır.

ÖHUK 515 HUKUK YARGISINDA İSTİNAF
Yasal zemini oluşturulmuş olmasına rağmen, bölge adliye mahkemelerinin henüz faaliyete geçmemesi sebebiyle lisans eğitiminde üzerinde ayrıntı ile durulmayan istinaf kanun yolu, lisansüstü programda ele alınmaktadır. Dersin içeriğinde istinaf kanun yolunun tarihsel süreci, leh ve aleyhindeki görüşler, istinaf sebepleri, aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulabilecek kararlar, istinaf yoluna başvuru hakkına sahip olanlar, istinaf başvurusunun sonuçları ve etkileri, istinaf kanun yolu ile temyiz kanun yolu arasındaki farklar ve istinaf kanun yoluna ilişkin prosedür incelenir.

ÖHUK 517 ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN İHLALİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI
Türkiye’de fikir ve sanat alanında son yıllarda kat edilen gelişmeler göz önünde bulundurularak, meydana getirilen eserlerin korunması hususu önem arz etmiştir. Bu ders kapsamında, öncelikle “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na göre “eser” kavramı, eser türleri, eser sahibi, eser üzerindeki haklar konuları incelendikten sonra, eser üzerindeki hakların ihlali, ihlal sayılmayan durumlar ve hakların ihlali halinde başvurulabilecek hukuki yollar ayrıntılı olarak işlenecektir. Eser üzerindeki hakların ihlalinde açılabilecek davalar ve özellikleri, uygulamada karşılaşılan örneklerle zenginleştirilerek anlatılacaktır.

ÖHUK 518 SİGORTA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
Sigorta, modern yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Buna paralel olarak Sigorta Hukuku alanında yoğun gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin bir kısmı yeni sigorta branşlarının uygulamaya konulmasına ilişkindir. Bu nedenle yeni sigorta branşları ve bunlara ilişkin genel şartların incelenmesi dersin kapsamında inceleme konusu yapılmaktadır. Ayrıca sosyal gelişmelere paralel olarak mesuliyet sigortası niteliğindeki yeni zorunlu sigortaların uygulamaya konulması, Sigorta Hukuku alanındaki gelişmelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Söz konusu mesuliyet sigortaları da dersin kapsamında incelenecektir. Ayrıca Sigorta Hukuku’na ilişkin son dönem mahkeme kararları da inceleme konusu yapılacaktır.

ÖHUK 520 ANONİM ORTAKLIĞIN KURULUŞU AŞAMASINDA VE KURULUŞTAN SONRA MALVARLIĞINI KORUYAN ÖNLEMLER
Bu başlık altında ana hatları ile kuruluşta esas sermayeye karşılık gelen tüm payların taahhüt edilmesi ve her pay için öngörülen asgari miktarların ödenmesi yükümlülüğü, itibari kıymetlerinden aşağı bir bedel ile hisse senetleri çıkarma yasağı, özellikle (mevsuf) kuruluşta değer tespitinin bilirkişilerce yapılması, esas sermayenin ödenmesinde temerrüt halinde alınması gereken önlemler, ortaklığın kuruluşundan sonra sermaye payının geri ödenmesi yasağı, haksız kar payı alınması durumunda ortakların sorumluluğu, esas sermaye payı için ortaklara faiz ödeme yasağı, ortaklığın kendi paylarını edinme yasağı ve ortaklığın durumunun kötüleşmesi halinde alınması gereken önlemler işlenecektir.

ÖHUK 522 KANUNDAN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
Borç kaynakları, diğer bir deyişle borç ilişkileri geniş anlamda kanundan doğan borç ilişkileri ve sözleşmeden doğan borç ilişkileri olarak ayrılır. Dar anlamda yapılan bir ayırım ile de Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz iktisap borç ilişkileri dışında kalan ve kanunun özel bir hükmüne dayanan borç ilişkileri kanundan doğan borç ilişkileri olarak ele alınır. Bu derslerde önce bu ayırım belirtildikten sonra geniş anlamı ile kanundan doğan borç ilişkileri üzerinde durulacak ve özellikle dar anlamıyla borç ilişkileri ele alınacaktır.

ÖHUK 526 ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
Bu ders kapsamında, eser üzerindeki mali hakkın bizzat kendisinin ve kullanımının devrine ilişkin sözleşmeler, bu sözleşmelerin özellikleri, tarafları, çeşitleri, sözleşmeden doğan hak ve borçlar ve sözleşmenin sona ermesi üzerinde durulacaktır.

ÖHUK 535 TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞME İLİŞKİLERİN GENEL İLKELERİ
Borçlar Hukuku alanında sözleşme borç kaynağı, başta gelen kaynaktır. Bu sebeple önce bu konu seçilmiş ve gerek sözleşmenin kurulması, gerek hükümleri, ifa etmeme ve sonuçları, nihayet sözleşmelerin sona ermesi konularında temel ilkeler öğrencilere anlatılacaktır.

ÖHUK 538 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ ANONİM ŞİRKETLER AÇISINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
-Anonim Şirketlerin Kuruluş Hükümleri

-Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yapısı

-Anonim Şirketlerde Genel Kurulda Alınacak Ağırlaştırılmış Toplantı nisabına ilişkin kararlar

-Anonim Şirketlerin Denetimi

-Anonim Şirketlerde Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri

ÖHUK 539 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Bu derste yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna hakim olan prensipler, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektiren haller, yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak sorumluluk davasının tarafları ve şartları, sorumluluğun müeyyidesi, özel durumlarda sorumluluk, sorululuğun sona ermesi ve yönetim kurulu üyelerinin ortaklığın kamu borçlarından dolayı sorumluluğu gibi burada ana hatları ile belirtilen konular işlenecektir.

ÖHUK 541 DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
Deniz Hukuku gemilerin denizdeki seyrüseferiyle ilgili hususları düzenleyen ve bu düzenlemeleri sistematik şekilde inceleyen hukuk dalıdır. Kapsam itibariyle kamu hukukunu da ilgilendiren dallarının bulunmasına rağmen, Deniz Hukuku özel hukuk ilişkileri kapsamında inceleme sorusu yapılmaktadır. Bu kapsamda Deniz Hukuku, deniz ticaretine paralel olarak, sürekli gelişme halinde olan bir hukuk dalıdır. Dersin amacı bu gelişmelerin irdelenerek öğrencilere aktarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Deniz Hukukunun Güncel Sorunları dersi kapsamında, Deniz Hukukunun süjeleri arasındaki sözleşme ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin mahkeme kararları incelenme konusu yapılmaktadır.

ÖHUK 542 Türk Hukukunda Ticari İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması
Dersin içeriğinde yeniden yapılandırma projesinin hazırlanması ve görüşülmesi, yeniden yapılandırmada görevli organlar, yeniden yapılandırma projesinin tasdiki veya reddi kararı, bu kararlara karşı kanun yolları ve yeniden yapılandırmanın feshi, yeniden yapılandırma projesinin tadili, yeniden yapılandırma projesinin ihlal edilmesinin hukukî sonuçları konu olarak incelenmekte ve son olarak konkordato ile diğer iflas kurumları arasındaki farklar tartışılmaktadır.

ÖHUK 545 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
Bu derste "iradi miras" olarak da bilinen ölüme bağlı tasarruf kavramı ve bu tür tasarrufların ortaya çıkardığı hukuki sorunlar incelenmektedir. Şekil yönünden vasiyet ve miras sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılan ölüme bağlı tasarruflar, aynı zamanda içerik yönünden de çeşitli konuları içermektedir. Derste, ölüme bağlı tasarrufların şekil ve içerik yönünden, özellikle uygulamada yol açtığı sorunlar tartışılmakta ve katılımcıya bu konuda öğretide ve içtihatta gelişen yeni görüşler aktarılmaktadır.