Dersler

ATA 151 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’ nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’ nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

ATA 152 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi II

Saltanatın kaldırlması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim, kültür alanında yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

FEL 271 Felsefe Tarihi I

Eskiçağdaki filozofların görüşlerine odaklanan bu derste özellikle Sokrates, Platon ve Aristoteles’in düşünceleri ele alınacaktır. Bilgi felsefesi, etik –estetik ve ontoloji alanlarındaki temel tartışmalara ders kapsamında yer verilecektir.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

FEL 272 Felsefe Tarihi II

Bu derste Ortaçağ ve Rönesans dönemi düşünürlerinin görüşleri ele alınarak tartışılacaktır. Ortaçağ ve Rönesans düşüncesi karşılaştırılarak, değişen insan, bilgi, bilim anlayışları değerlendirilecektir.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

İNG 121 İngilizce I

Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikşeri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanılarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizceye başlangıç seviyesinden orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3

 

İNG 122 İngilizce II

İNG 111 dersinin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Gerçek yaşamda kullanılan İngilizce sözcüklerin öğrenilmesi ve kelime hazinesinin zenginleştirilmesi amaçlanır. Öğrenenlerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletiim yeteneklerinin artması sağlanır.

Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3

 

KNS 101 Oda Müziği I

Öğrencilere teknik yeterlikler çerçevesinde beraber çalma becerisini farklı oda müziği grupları halinde (duo-trio-kuartet) barok ve klasik dönem eserleri temel alınarak yorumlama kabiliyetini kazandırmaktır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

KNS 102 Oda Müziği II

Bir önceki dönemde elde edilen kazanımlar ile eserin tümünü icra ederek konser seviyesine taşımayı amaçlamaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

KNS 103 ARMONİ – I

Armoni-I dersinin amacı, fonksiyon bilgisi, fonksiyonların birbirleri ile olan bağlantıları ve kadans bilgisi gibi çok sesli müziğin temelini oluşturan öğeleri kavratmaktır. Bu ders, koral yazım kuralları, şifreli bas sistemi içerisinde kök beşli akorların birbirine bağlanışı, tam kadans, yarım kadans gibi temel kadansları ve kök beşli akorlar içerisinde şan armonizasyonu çalışmalarını kapsar. Bu çalışmaları teorik olarak kavratıp davranışa dönüştürmeyi hedefler.   

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

Ön Koşul: Yok

 

KNS 104 ARMONİ – II

Armoni-II dersi, Armoni-I dersinin devamı olup, öğrenilen koral yazım kuralları içerisinde fonksiyonların birbirleri ile olan bağlantı kurallarını kavratmayı hedefler. Bu ders, şifreli bas sistemi içerisinde kök beşli ve birinci çevrim beşli akorların bağlanışı, plagal kadans, kırık kadans, beşli akorların kök ve birinci çevrimi içerisinde şan armonizasyonu ve armonik analiz çalışmalarını kapsar.      

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

Ön Koşul: KNS 103

 

KNS 107 MÜZİK TEORİSİ - I

Müzik Teorisi-I dersinin amacı, müzik eğitiminin temelini oluşturan nota okuma, yazma ve işitme için gerekli olan teorik bilgileri vermek ve bunları pratiğe dönüştürecek becerileri kazandırmaktır.  Bu ders, anahtar bilgisi, aralık bilgisi, akor bilgisi, tonalite, modalite bilgisi, ritmik okuma-yazma çalışmaları, dört diyez, dört bemol majör ve minör tonlarda melodik okuma-yazma çalışmalarını kapsar.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

Ön Koşul: Yok

 

KNS 108 MÜZİK TEORİSİ - II

Müzik Teorisi-II dersi, Müzik Teorisi I dersinin devamı olup, temel müzik teorisi konularını genişletilmiş olarak işler. Bu ders,  çeşitli anahtarlarda nota okuma-yazma, farklı tartımsal kalıplarda ritmik okuma-yazma, tüm tonlarda melodik okuma-yazma becerilerini kazandırmayı hedefler.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

Ön Koşul: Yok

KNS 109 Sanat Tarihi I

Bu ders başta öğrencilere “Sanat nedir?” sorusunun cevabını bulmaları için izlemeleri gereken yolu göstermeyi amaçlamaktadır. Sanat ve sanat felsefesi, sanatçı ve sanat eseri kavramları, sanat tarihinin diğer bilim alanlarıyla ilişkisi, sanat tarihinin dönemleri, insanoğlunun ilk sanat denemeleri, Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağlarında karşılaşılan sanat eserlerinin incelenmesi; birçok ilkle karşılaşılan Sümer, Akkad, Assur, Babil gibi Mezoptamya uygarlıkları ile Mısır uygarlığının tanıtılması bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Kuram: 2 saat                  Uygulama: 0 Saat           Yerel Kredi: 2                   AKTS Kredisi: 2

 

KNS 110 Sanat Tarihi II

Bu derste öğrencilere, yaşadığımız coğrafyayı biçimlendiren ve bıraktıkları kültürel mirasla bu toprakların geçmişine ışık tutan Hitit, Geç Hitit, Urartu, Frig, Lidya gibi Anadolu uygarlıkları ile dünya sanat tarihinde önemli bir yeri olan Yunan ve Roma uygarlıklarının tanıtılması ve bu uygarlıklara ait sanat eserlerinin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kuram: 2 saat                  Uygulama: 0 Saat           Yerel Kredi: 2                  

 

KNS 111 ORKESTRA I  

Oda orkestrası veya senfoni orkestrası için yazılmış Klasik Dönem eserlerini uygulaması amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat                  Uygulama: 4 Saat           Yerel Kredi: 2

 

KNS 112 ORKESTRA II

1. Yarıyıl’da çalışılan eserleri 2. Yarıyıl orkestra konserlerinde çalınacak seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat                  Uygulama: 4 Saat           Yerel Kredi: 2

 

KNS 121 Müzik Tarihi I

Avrupa’ nın çok sesli müzik kültürünün temel çerçevesinin çizilmesi, müzik tarihi ile ilişkili diğer disiplinlerin ( dil, kültür, felsefe vb ) açıklanarak dersin mantıksal yapısının kavratılması.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel kredi: 2

 

KNS 122 Müzik Tarihi II

Avrupa’ nın çoksesli müzik kültüründe etken dönem. İlk 600 yılda müziği etkileyen faktörlerin anlatılması.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel kredi: 2

 

KNS 201 Oda Müziği III

Klasik ve romantik dönem eserleri temel alınarak trio ve kuartet repertuvarlarından her dönem bir eserin tamamı icra edilebilecek şekilde hazırlanmak amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel kredi: 1

 

KNS 202 Oda Müziği IV

Romantik dönem oda müziğinde oktet ve nonet eserlerinin icra edilmesi hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel kredi: 1

 

KNS 203 ARMONİ - III

Armoni-III dersi, Armoni-II dersinin devamı olup, öğrenilen koral yazım kuralları içerisinde fonksiyonların birbirleri ile olan bağlantı kurallarını ve modülasyon konusunu kavratmayı hedefler. Bu ders, şifreli bas sistemi içerisinde kök yedili akorların bağlanışı, kök yedili akorlar içerisinde şan armonizasyonu, armonik analiz ve yakın tonlara modülasyon (diyatonik modülasyon) çalışmalarını kapsar. Yazılı olarak şifreli bas çözebilme, çalınan fonksiyonları ve bağlantıları işitsel olarak tanımlayabilme ve verilen eserleri bu kapsamda analiz edebilme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

Ön Koşul: KNS 104

 

KNS 204 ARMONİ - IV

Armoni-IV dersi, Armoni-III dersinin devamı olup, bu dersin amacı öğrenilen koral yazım kuralları içerisinde fonksiyonların birbirleri ile olan bağlantı kurallarını ve modülasyon konusunu kavratmaktır. Bu ders, şifreli bas sistemi içerisinde yedili akorların birinci, ikinci ve üçüncü çevrimlerinin bağlanışı, bu akorlar içerisinde şan armonizasyonu, armonik analiz ve uzak tonlara modülasyon (kromatik ve anarmonik modülasyon) çalışmalarını kapsar, bu konuları içselleştirme ve beceriye dönüştürmeyi hedefler.

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

Ön Koşul: KNS 203

 

KNS 205 MÜZİK FORMLARI - I

Müzik Formları I dersinin amacı, form bilgisinin temel öğelerini kavratmak, küçük müzik biçimlerini tanımak ve çözümlemektir. Bu ders, motif, cümle, periyod gibi form bilgisinin temel öğelerini içselleştirerek müzik örneği üzerinde çözümleme becerilerini kazandırmayı hedefler.

 

Kuram: 2 saat

 

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

Ön Koşul: Yok

 

KNS 206 MÜZİK FORMLARI - II

Müzik Formları-II dersi, Müzik Formları-I dersinin devamı olup, bu derste küçük şarkı formlarını tanımak, iki bölmeli ve üç bölmeli şarkıları çözümleme becerilerini kazandırmak hedeflenir.

 

Kuram: 2 saat

 

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

Ön Koşul: KNS 205

 

KNS 211 ORKESTRA III

Senfonik eserlerin icrası ile ilgili kazanımlar amaçlanmaktadır.

 

Kuram: 0 saat

 

Uygulama: 4 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

 

KNS 212 ORKESTRA IV

Beethoven Pastoral veya eş değer bir senfonik eserin icra edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kuram: 0 saat

 

Uygulama: 4 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

 

KNS 221 Müzik Tarihi III

Avrupa müziğinde Gotik dönem. Ortaçağ felsefesinin müziğe yansımalarının irdelenmesi.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel kredi: 2

 

KNS 222 Müzik Tarihi IV

Avrupa’ da ilk aydınlanma: Rönesans ve Reform’ un çoksesli müziğe katkılarının güzel sanatlardaki gelişmelerle paralel bir eksende incelenmesi.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel kredi: 2

 

KNS 301 Oda Müziği V

Romantik dönem oda müziğinin daha geniş anlamda eserlerinin icrasına yönelik çalışmalar hedeflenir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel kredi: 1

 

KNS 302 Oda Müziği VI

Çağdaş dönem oda müziği eserlerine giriş amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel kredi: 1

 

KNS 303 ARMONİ - V

Armoni-V dersi, Armoni-IV dersinin devamı olup, öğrenilen bütün fonksiyonlar üzerinde armoniye yabancı sesleri teorik ve işitsel olarak kavratma ve beceriye dönüştürmeyi hedefler. Bu ders, armoniye yabancı seslerle ilgili geçit, işleme, gecikme (apojatür), ön gelim (antisipasyon), kaçak ve rötar çalışmaları ve bunlarla ilgili Bach koral analizi uygulamalarını kapsar.

 

Kuram: 2 saat

 

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

 

KNS 304 ARMONİ - VI

Armoni-VI dersi, Armoni-V dersinin devamı olup, bu dersin amacı öğrenilen bütün fonksiyonlar üzerinde pedal ve alterasyon konularını kavratmaktır. Bu derste, pedal ve alterasyon konu başlığı içerisinde napoliten akor, ödünç akor, ikincil dominantlar ve artmış altılı akor konuları işlenerek, bunları teorik ve işitsel olarak kavratmak ve beceriye dönüştürmek hedeflenir.

 

Kuram: 2 saat

 

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

Ön Koşul: KNS 303

KNS 305 MÜZİK FORMLARI - III

Müzik Formları-III dersi, Müzik Formları-II dersinin devamı olup, bu derste büyük formları tanımak, büyük formlar ile ilgili sonat allegrosu ve sonat rondosu örneklerini çözümleme becerilerini kazandırmak hedeflenir.

 

Kuram: 2 saat

 

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

Ön Koşul: KNS 206

KNS 306 MÜZİK FORMLARI - IV

Müzik Formları-IV dersi, Müzik Formları-III dersinin devamı olup, bu derste büyük formları tanımak, büyük formlar ile ilgili tema ve varyasyon, füg örneklerini çözümleme becerilerini kazandırmak hedeflenir.

 

Kuram: 2 saat

 

Uygulama: 0 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

Ön Koşul: KNS 305

 

KNS 311 ORKESTRA V

Mendelsshon Fingal Mağarası ve Bir Yaz Gecesi Rüyası Uvertürleri veya eşdeğer eserlerin icrası hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat

Uygulama: 4 saat

Yerel Kredi: 2

 

KNS 312 ORKESTRA VI

Brahms 2. Senfoni’nin icrası ve konçerto eşliği teknikleri edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kuram: 0 saat

 

Uygulama: 4 saat

 

Yerel Kredi: 2

 

KNS 321 Müzik Tarihi V

Barok dönem ve gelişimlerinin anlatılması. Aydınlanma sonrası Avrupa’ da kültürel ortamın anlaşılması. 1.Viyana klasikleri.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel kredi: 2

 

KNS 322 Müzik Tarihi VI

Avrupa’ da romantik dönem ve müzikte geç romantik dönem. Edebiyatta, felsefede değişen kurallar, yeni açılımlar. 20. Yüzyıl sanat akımlarına bakış.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel kredi: 2

 

KNS 401 Oda Müziği VII

D. Şostakoviç ve M. Ravel kuartetlerin icralarına yönelik çalışmalar hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel kredi: 1

KNS 402 Oda Müziği VIII

Oda müziği literatürünün tüm eserlerinin çeşitli gruplar ile icra edilebilir olması hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel kredi: 1

 

KNS 411 ORKESTRA VII

Brahms 3 veya 4. Senfoniler yahut P. I. Tchaikovsky senfonilerden herhangi bir senfoninin icrası hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 4 saat Yerel kredi: 2

KNS 412 ORKESTRA VIII

A. Saygun Yunus Emre Oratoryosu, G.Mahler Senfoniler, D. Şostakoviç Senfoniler, R. Strauss Senfonik şiirler gibi literatürdeki belli başlı eserlerin çalınabilme kabiliyetinin kazanılması hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 4 saat Yerel kredi: 2

 

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini;

Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını, onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektir.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları;

Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermektedir. Öğrencilerin anlama ( dinleme / okuma / izleme anlama ) ve anlatma ( sözlü ve yazılı anlatım ) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 101 DAL ÇALGISI I

Bu dersin amacı etüdler, gamlar ve teknik çalışmalar ile edinilmiş kazanımların barok ve klasik dönem konçertolar ve sonatları icra edilerek içselleştirilmesidir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 102 DAL ÇALGISI II

1. Yarıyılda edinilmiş teknik bilgilerin seçilmiş olan eserlerin tamamına uygulanarak niteliksel açıdan geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 113 DEŞİFRAJ VE ORK. REPERTUVARI I

Orkestra dersinde çalınacak olan eserleri teknik ve yorum açısından icra etme becerileri kazandırmaktır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 114 DEŞİFRAJ VE ORKESTRA REPERTUVARI II

Senfonik eserleri çalma ve okuyabilme becerilerini elde etmek amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 115 YAYLI ÇALGILAR YAPIM VE ONARIMI I 

Enstrümanların yapımı ile ilgili tarihsel gelişim ve yapım süreçlerini irdelemeyi hedeflemektedir.

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 116 YAYLI ÇALGILAR YAPIM VE ONARIMI II

Yaylı çalgıların tarihsel gelişimini öğrenmek ve  enstrüman onarımı konusuna giriş yapmak amaçlanmaktadır. 

Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 117 KORREPETİSYON I

Yarıyıl içinde icra edilecek eserleri piyano eşliğinde çalabilme becerisini kazandırmak.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 118 KORREPETİSYON II

 2. Yarıyıl sonu sınavlarında icra edilecek eserlerin piyano eşliğinde çalınması ve mükemmelleştirilmesi hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 201 DAL ÇALGISI III

Çift sesli etüt ve çift sesli gamların teknik açıdan yeterliği amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 202 DAL ÇALGISI IV

İleri seviyede etüdlerin çalışılması ve J. S. Bach Solo Sonat ve Partitalar / Suit’lerden birinin icra edilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilmiş olan teknik kazanımlar çerçevesinde klasik dönem konçertoların yorumlanması amaçlanmaktadır.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 213  DEŞİFRAJ VE ORKESTRA REPERTUVARI III

Senfonik eserlerdeki önemli orkestra pasajlarını deşifre edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 214 DEŞİFRAJ VE ORKESTRA REPERTUVARI IV

Romantik dönem senfonik eserlerdeki önemli pasajların deşifre edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 217 KORREPETİSYON III

3. Yarıyıl eserlerinin tamamını yıl sonu itibariyle piyano eşliği ile icra edebilmek hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 218 KORREPETİSYON IV

4. Yarıyıl eserlerinin tamamını yıl sonu itibariyle piyano eşliği ile icra edebilmek hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 301 DAL ÇALGISI V

İleri seviyede etüdlerinin çalışılması ile edinilmiş teknik yeterlikler çerçevesinde Romantik Dönem konçertoların ve W.A.Mozart’ın geç dönem sonatlarının icra edilmesi hedeflenmektedir.

Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 302 DAL ÇALGISI VI

İleri seviye etüdlerin çalışmasıyla edinilen teknik beceriler çerçevesinde Romantik Dönem konçertolar ve sonatların icraları hedeflenmektedir.

Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 317 KORREPETİSYON V

5. Yarıyıl eserlerinin tamamını yıl sonu itibariyle piyano eşliği ile icra edebilmek hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 318 KORREPETİSYON VI

6. Yarıyıl eserlerinin tamamını yıl sonu itibariyle piyano eşliği ile icra edebilmek hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 401 DAL ÇALGISI VII

Kaprisler ve bu teknik yeterlikler çerçevesinde ileri seviye Romantik ve Klasik Dönem sonatlarının, Romantik ve Çağdaş Dönem konçertolarının ve virtüözite parçalarının icrası hedeflenmektedir.

Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 402 DAL ÇALGISI VIII

Enstrüman üzerindeki tüm teknik sorunlar çözülmüş olarak literatürün belli başlı konçertolarının, sonatlarının, virtüözite eserlerinin kolaylıkla icra edilebilmesi hedeflenmektedir.

Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2

 

YAY 417 KORREPETİSYON VII

7.Yarıyıl eserlerinin tamamını yıl sonu itibariyle piyano eşliği ile icra edebilmek hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1

 

YAY 418 KORREPETİSYON VIII

8. Yarıyıl eserlerinin tamamını yıl sonu itibariyle piyano eşliği ile icra edebilmek hedeflenmektedir.

Kuram: 0 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 1