Dersler

İŞL 601    İleri Araştırma Yöntemleri -(3+0) 3
Dersin içeriği, doktora öğrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, araştırma yol ve yöntemlerini açıklamak, veri analizleri ve istatistiksel teknikleri öğretmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi, Verilerin Özetlenmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralıkları, ANOVA Analizi, Çok Yönlü ANOVA Analizi, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Örnek Uygulamalar. Açıklayıcı Faktör Analizleri, MANOVA Analizi (Çok değişkenli ANOVA Tekniği), Gruplandırma Yöntemleri, Yapısal Eşitlik Modeline Giriş, Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (AMOS), Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (EQS), Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confiratory Factor Analysis), Path Analizi, Yapısal Eşitlik Modelleri ile Etkileşimin İncelenmesi, Öğrenci Araştırma Modelleri ve Analizlerine İlişkin Sunumlar.

İŞL 602    İleri Muhasebe ve Denetim Uygulamaları -(3+0) 3
Uluslararası İç Denetim Standartları/Denetim Standartları (IFAC)/Denetim Standartları (TURMOB) ve Çeşitli Uygulama Örnekleri. Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması/Maliyet Davranışları/Maliyet- Hacim- Kâr Analizleri/Maliyet Dağıtımı/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Standart Maliyetleme/ Değişken Maliyetleme/ Karar Vermeye Yönelik Maliyetler/ Kâr Planlaması, Kontrolü Ve Yönetim Süreci/Kâr Planlaması Ve Kontrolünün Temel İlkeleri/Sermaye Harcamaları Planlaması Ve Kontrolü/Nakit Planlaması Ve Kontrolü/Yönetim Kontrol Raporları/Bütçe Sapma Analizleri/Uygulama

İŞL 603    Eleştirel Yönetim Yaklaşımları  (3+0) 3
Bu ders  1930’lu yıllarda “Frankfurt Okulu” çevresinde gelişen ve eleştirel kuram olarak da bilinen düşünce akımının  yönetim ve organizasyon kapsamındaki eleştirel perspektiflere etkisini incelemek üzere tasarlanmıştır. Uluslararası alanda yönetim ve organizasyon kapsamında eleştirel çalışmaların varlığı klasik teoriler anlamında öncelikle Marx’ın veya Weber’in kuramlarına dayandırılmaktadır.  Bu derste klasik teorilerden günümüze Eleştirel Yönetim Çalışmalarının (EYÇ)  eleştirel temelli  farklı epistemolojik ve ontolojik varsayımları ele alınacak, temelde Frankfurt Okulu ve daha sonrasında kıta felsefesinden etkilenen “eleştirel perspektifler” EYÇ’yi de kapsayacak şekilde daha geniş anlamda ve bütüncül olarak incelenecektir.. Eleştirel geleneğin yönetim ve organizasyon çalışmaları ile ilgili olarak dört vurgusu olan bilginin araçsal kullanımının ortaya konulması; doğal kabul edilen ve alternatifi yokmuş gibi düşünülen kavramların sorgulanması; araştırmacının üzerine çalıştığı konular ile ilgili olarak ne tür bir role sahip olduğunun bilinmesi ve tahakküm yapılarının ortaya konması konuları irdelenecektir.

İŞL 604    Bütünleşik Pazarlama Yönetimi-(3+0) 3
Bu ders işletmelerde pazarlama yönlü bakışın önemi ve bunun tüm yapıya nasıl kazandırılacağının yolları ile beraber ortaya koyduğu bütünleşik pazarlama stratejileriyle de işletmenin pazardaki mücadelede nasıl öne çıkacağı ile ilgili konuları ele alır.
Öncelikle  strateji kavramı ve bütünleşik pazarlama açısından önemi, bütünleşik pazarlama anlayışınsa etkili olan temel faktörler incelenecek, bütünleşik pazarlama anlayışı, gelişim süreci, bütünleşik pazarlamanın örgüt iletişimi, fonksiyonlar ve müşteri yansımaları, son olarak bütünleşik pazarlama stratejileri ve bunlara yönelik değerlendirmeler yapılacak ve  bütünleşik pazarlama yönetimi ile işletmede ve pazarlamada ortaya çıkan yenilikler üzerinde durulacaktır.

İŞL 605    Yönetsel Düşünce Tarihi  -(3+0) 3
Yönetim ve örgütler üzerine kuram oluşturmanın temelleri; yönetimsel düşüncenin evrimindeki bağlamsal etkiler; öncü katkıların detaylı tartışılması. Klasik yaklaşımlar: bilimsel yönetim, ilk yönetimsel kuramlar, bürokrasi yaklaşımları. İnsan ilişkileri ve davranışçı bilim yaklaşımları. Örgüt ve karar verme kuramına ilk katkılar; sistemci düşünce ve açık sistem yaklaşımlarının ortaya çıkışı.

İŞL 606    Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi -(3+0) 3
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Bağlı kuruluşlarda çalışacak yöneticilerin seçimi, Uluslararası insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları, Temin ve seçim, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, Ücretleme, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve rekabet avantajı

İŞL 607    Örgütsel Davranış ‘ta İleri Okumalar -(3+0) 3
Bireysel davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, davranış analizinde kavramsal araçlar, bireysel, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.

İŞL 608   Örgütsel Psikoloji –(3+0) 3

Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve kapsamı, tarihi, organizasyonlarda verimlilik ve insan ilişkileri, personel seçimi, örgüt kültürü, iletişim, motivasyon, grup dinamiği, liderlik, yönetimde zaman planlaması, yönetime katılma.

İŞL 609    Değişim Yönetimi -(3+0) 3
Başarılı olmak ve gelişmek için esnek olmak ve değişimin hızına ayak uydurmak gerekmektedir. Değişim yönetimi organizasyonda yapı, sistem, süreç ve uygulanan politikalarda hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak kişilerin ve organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşmasını ve bir atilimi gerçekleştirilmesini amaçlayan yeni bir yönetim tekniğidir. Değişim nasıl yönetilir? Değişimi kim yönetir? Değişimde liderler için 3 halka modeli, beyin fırtınasına liderlik yapmak, değişimcilerin kişilikleri, değişmenin amaçları, değişimin evreleri, kriz kökenli değişimlerin performansa etkisi konuları ele alınacaktır.

İŞL 610    Uluslararası Yönetim-(3+0) 3
Uluslararası yönetim ve evrimi; uluslararası iş yapma biçimleri; uluslararası pazarlara giriş yöntemleri; çok uluslu işletmelerin özellikleri, felsefeleri ve stratejileri; uluslararası örgütler; örgüt yapısı; bölgeselleşme ve globalleşme eğilimleri; uluslararası stratejik planlama; global örgütlenme stratejileri; global kontrol sistemleri; global insan kaynakları yönetimi, Uluslararası rekabet analizi; uluslararası pazarlar. Kültürler arası ilişkiler ve değişim. Küresel ortamda yönetsel araçların uygulanması; kültürlerarası iletişim gibi konular ele alınacaktır.

İŞL 611    Organizasyonda Eğitim ve Geliştirme -(3+0) 3
Bu dersin amacı, kuruluşlarda insan kaynağının elde edilmesinden, seçilmesinden sonra eğitilmesi ve geliştirilmesi ve bu kaynaktan daha verimli bir şekilde yararlanılması ile ilintili ilkelerin, politikaların ve uygulamaların anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Bu ders kapsamında, temel kavramlar, eğitim ve geliştirmenin amacı, işletmedeki yeri ve işlevi, ilkeleri, eğitim süreci, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlaması, bütçelenmesi, uygulanması ve değerlendirmesi gibi konuları ele alınacaktır.

İŞL 612    Yönetim Bilişim Sistemleri -(3+0) 3
Bu ders kapsamında, bilgi sistemlerinde çağdaş yöntemler, örgütlerde temel bilişim sistemleri, fonksiyonel bakış açısından sistemler, bütünleşik yaklaşım, işletme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi birikimi yönetimi sistemleri, karar verme, bilişim sistemleri ve işletme stratejisi, elektronik işletme, elektronik ticaret, dijital işletme, karar destek sistemleri, bilişim sistemleri değişim yönetimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, sistem kalitesi, uluslararası bilişim sistemleri, küresel değer zincirleri, bilgi sistemlerinde etik konuları incelenecektir.

İŞL 613    Etik Pazarlama -(3+0) 3
Dersin amacı; Çeşitli meslek dallarında istihdam edecek bireyleri, iş yaşamında uzun dönemli sonuçlara ulaştırmada en önemli araçlardan olan etik bilincin anlaşılmasını ve aşılanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda dürüst, erdemli, ilkeli iş hayatının bireysel ya da toplumsal sorunlara ne şekilde çözümler üreteceğini ve sorunları teknik açıdan algılama biçimlerini ortaya koymaktır. Dersin içeriği; Etik Kavramının Tanımı ve Ahlak Kavramı ile Olan İlişkisi, Sosyal Sorumluluk,  İşletme Etiği ve Önemi, Pazarlama Etiği ve Önemi, Pazarlamada Karşılaşılan Etik Sorunlar, Pazarlama Etiğine Yönelik Temel Ahlaki Yaklaşımlar, Pazarlamada Etik Karar Alma Süreci, Pazarlama Etiğinde Kararı Etkileyen Unsurlar, Pazarlamada Etik Karar Alma Modelleri, İşletmelerde Görülen Etik Davranış Şekilleri, Pazarlamada Etik Davranış Geliştirme Teknikleri, Etik Kodları Geliştirme ve Etik Dışı Davranışın Kontrol Altına Alınması gibi konulardır.

İŞL 614    Tüketici Davranışları Kuramı -(3+0) 3
Tüketici / pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için çok disiplinli alanlar üzerine kuramsal temel bilginin derinlemesine araştırılması, ayrıntılı tüketici davranışı modellerinin ölçümü ve evrimi üzerine farklı bakış açılarının katkıları ve uyarıları; tüketicinin korunması, "yeşil" tüketiciler, sağlık, pazarlama işlemlerinin toplumsal etkileri ve etik faktörler de dahil günümüz tüketici problemleri.

İŞL  615     Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi –(3+0)
Yaratıcılık ve 'yeni ürün' kavramları, yenilik yönetimi, alternatif yeni ürün stratejilerinin ayrıntılı analizi, uygulanabilir nitelikteki yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, uygun yenilik modellerinin geliştirilerek rekabetçi üstünlüğün arttırılması, yenilik maliyetleri ve kalitesi.

İKT 608   Üretim Ekonomisi –(3+0)
Bu derste üretim ekonomisinin temel bileşenleri açıklanarak, üretim araçları tanımlanacak, üretici güçler arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin tanımlanması, Taylorist, Fordist ve Neo-Taylorist üretim sistemleri konular arasında olacaktır. 

İŞL  617   Uluslararası Pazarlama -(3+0) 3
Uluslararası pazarlama karması, Uluslararası pazarlama, Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler, Uluslararası pazarlara giriş stratejileri, Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi, Uluslararası Mamul Stratejileri, Uluslararası Fiyat Stratejileri, Uluslararası Tutundurma Stratejileri, Uluslararası Dağıtım Stratejileri

İŞL 618    Müşteri İlişkileri Yönetiminde (CRM)  İleri Okumalar -(3+0) 3
Bu ders örgütlerde müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili konularda doktora düzeyinde okumalar ve seminerler şeklinde yürütülecektir. Dersin ana amacı, öğrencilere  müşteri ilişkilerinin stratejik planlamadaki yerini aktarabilmek ve müşteriler ile iletişimde yaratıcı çözümler üretebilmek için vizyon kazandırmaktır. Böylelikle öğrenciler yönetimsel karar verme aşamasında CRM’in rolünü tanımlayabilecekler, satış, pazarlama ve müşteri servisleri konularında CRM stratejilerini açıklayabileceklerdir. Derste Müşteri ilişkilerinin değer sistemi içindeki yeri, gerekli bilgi teknolojileri, müşteri portföyü analizi ve müşteri ilişkileri yönetimin gelecekteki yeri üzerinde durulacaktır

İŞL 619    Pazarlama İletişimi -(3+0) 3
Bu derste tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için kilit bir nokta olduğu irdelenecektir. Reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine olan katkısının araştırılması sağlanacak, örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen dinamik bir ders olarak tasarlanmıştır.

İŞL 620    Tedarik Zinciri   Tasarımı -(3+0) 3
Bu ders tedarik zinciri yönetiminin kavram ve modellerini tanıtır. Öğrencilerin, örgütsel sınırların dışına çıkarak, tedarik zinciri üzerinde yer alan tüm tarafların dikkate alındığı koordinasyon stratejilerin önemini kavramaları amaçlanır. Karar problemlerinde ortaya çıkan temel denge noktalarını ve hedefleri modellemeye yönelik matematiksel araç ve teknikler tanıtılır. Tedarik zinciri dinamikleri (kamçı etkisi), tedarik zinciri tasarımı (esneklik, erteleme), tedarik zinciri planlaması (yerleşim ve dağıtım), ve tedarik zinciri koordinasyonu (kontratlar, bilgi paylaşımı ve teşvikler, talep tahmini) tartışılan konular arasındadır.

İŞL 621    İleri Finansal Yönetim Teknikleri   -(3+0) 3
Bu dersin amacı   işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim,  yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır. Ayrıca ileri analiz teknikleri  finansal tablolar,; oran analizi, karşılaştırmalı mali tablolar analizi, dikey yüzdeler yöntemiyle analiz, eğitim yüzdeleri analizi, Du Pont kontrol sistemi, enflasyon ortamında mali analiz konuları ele alınacaktır.

İŞL 622  Kurumsal Yönetim İlkeleri (3+0) 3
Kurumsal yönetim konuları işletmenin pay sahipleri, diğer paydaşları ve üst yönetimi arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Yüksek lisans programında yer alan ve finansal ve yönetsel perspektiflerden tüm teorik ve pratik yaklaşımların ele alınacağı bu ders, katılımcılara, işletmelerde iyi kurumsal yönetim ortamının nasıl sağlanabileceğini, bu konuda çağdaş yöntem ve tekniklerin neler olduğu konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İŞL  623  Kurumsal Finans Kuramı -(3+0) 3
Sermaye yapısı ve Modigliani-Miller kuramı; yönetim haklarının en uygun dağıtımı; kurumsal finansman ve bilgi; en uygun sözleşmelerin tasarımı; borç sözleşmelerinin tasarımı; açık arttırmalar.

İŞL 624    Finansal Ekonometri (3+0)3
Ekonometrinin finans alanındaki uygulamalarının esas alındığı bu derste öğrencinin finansal verinin farklılıkları, analizi hakkında bilgi sahibi yaparak, zaman serisi uygulamalarının ekonometri ve istatistik programlar aracılığı ile aktarılması amaçlanmaktadır. Finans alanında doktora tezi yazmayı planlayan bir öğrencinin finans literatüründeki ampirik çalışmaları rahatlıkla okuyup algılayabilmesi ve yeni yayınlar ortaya koyabilmesi hedeflenmektedir.

İŞL 625    Finansal Karar Verme Teknikleri  -(3+0) 3
Finansal raporlama ve analizinin sebep ve sonuç ilişkisi ile öğretilmesi,Sermaye bütçelemesinin önemi ve firma performansına etkisinin öğretilmesi, Kaldıraç etkisinin ile firma performansının arttırılmasının anlatılması Firmanın performans kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre firmanın değerlendirilmesi

İŞL 626   Denetim (3+0) 3
Bu ders işletmelerin faaliyet dönemi sonundaki mali durum ve faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tablolarındaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğinin sağlanması ve dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılması ve varsa; muhasebeleştirme işlemlerinin güvenilirliğini bozacak aksaklık, hile ve eksikliklerin belirlenmesi ile düzeltilmesini kapsamaktadır. Ders içeriğinde Denetim Kavramının Tanımı ve Denetim Türleri, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetleme ve ile İlgili Yasal Düzenlemeler, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Yapılacak Kuruluşun Belirlenmesi, İç kontrol sisteminin incelenmesi, Denetimin Planlanması, Denetim Programının Yürütülmesi, Finansal Tablo kalemleri bazında denetim çalışmalarının yapılması,  Denetimin Tamamlanması ve Raporlanması kısımları yer almaktadır.

İŞL 627    Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Stratejik Yaklaşımlar -(3+0) 3
Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi Kavramları, Başarının Stratejik Ölçüleri, Stratejik Maliyet Yönetimi, Geleneksel Maliyetleme ile Stratejik Maliyet Yönetim Sistemleri arasındaki farklar.

İKT  614  Para ve Finans Teorileri -(3+0) 3
Finansal piyasalar, iktisadi ilişkilerin işleyişinde her zaman önemli bir fonksiyona sahip olmuştur. Finansal piyasalarda faaliyet gösteren ekonomik birimlerin, ticarete konu olan finansal enstrümanların ve yine değeri bu piyasalarda belirlenen iktisadi değişkenlerin mevcudiyeti, finansal piyasaların işleyiş yapısının anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ders, günümüzdeki karmaşık iktisadi ilişkileri anlayabilmeye imkân sağlayacak kavramlar üzerine odaklanacaktır. Örneğin, bankacılık sektörünün yapısı, bu sektörde ticarete konu olan tahvil gibi menkul kıymetler ve bu menkul kıymetler aracılığıyla değeri belirlenen faiz oranı gibi iktisadi değişkenler, bu dersin kapsamı içerisine girecektir. Ayrıca iktisat politikası içinde yer alan para politikasına ilişkin politika oluşturma için gerekli olan temel ilişkiler de bu dersin ilgi alanı içinde yer almaktadır.

İŞL 629 Organizasyon Geliştirme
Bu ders organizasyonel gelişim alanında bir iş bağlamında etkin değişim yönetimi inceler. Organizasyon geliştirme uygulayıcısı temel becerileri inceler, yönetim kuramları ve süreçleri değiştirmeye ve personel işlevleri önemini başarılı bir değişim çabası sağlamak müdahalelerin ve programların türlerini araştırıyor. Vaka çalışmaları, rol oynama ve deneyimsel egzersizleri kullanımı sayesinde öğrencilerin bu kavramları gelişecektir.

İŞL 631 Örgüt ve Yönetim Teorisi
Tarihsel süreç içerisinde ilk yaklaşımlardan başlayarak günümüze kadar uzanan bir perspektifte, yönetim bilimini ve örgüt teorisini oluşturan farklı kuramlar hakkında derinlemesine bilgi birikimi edinmelerini sağlamak

İŞL 632 Aile İşletmeleri Yönetimi
Bu ders karmaşık aile dinamikleri ve iş ilişkisi ile ikisi arasındaki bağlantının nasıl anlaşılacağı üzerine odaklanmaktadır. Ders konuları: Aile işletmelerinin diğer işletmelerle karşılaştırıldığında kendilerine özgü nitelikleri, servet ve kar kavramları, verimliliğe karşı uyumun sağlanması, yeteneğe karşı yetkili, aile işletmeleri dinamiklerinin ortaya koyulması, kalıtımsal gelişme doğrultusunda ailenin anlaşılması, değerlendirme aracı olarak Meyers-Brigss testleri, aile işletmelerinde çatışmanın çözümü, aile işletmelerinde birbirleriyle çakışan aile, işletme ve sahipliğin etkin yönetilmesi için sürdürülebilir örgütsel tapıların geliştirilmesi, yönetim kurulları, aile konseyleri ve aile ofisi ve aile bankasının oluşturulması, yönetim kurulu ve aileye ilişkin yedekleme planlarının oluşturulması, aile işletmelerinde bireysel gelişim ve kariyer seçiminin teşvik edilmesi, aile işletmesi stratejisi, ailedeki değerler ve etiğin iş stratejisini nasıl yürüttüğü, etkili örgütsel gelişim teknikleri, takdir eden kurumsal pozitif anlayış, güçlü yönler, fırsatlar, emeller ve sonuçlar (SOAR-GFES), aile temelli yüksek performans takımlarının yaratılması, uzun dönemli stratejik planlama: bir kuşak önden düşünmek.

İŞL 633 Uluslararası İşletmecilik
Küreselleşme kuramı ve arka planı, Uluslararası işletmecilik süreci ve genel perspektif, uluslararası işletmecilik fonksiyonları ve stratejileri, stratejik planlama, politik riskin yönetimi, uluslararası faaliyetlerde örgütleme, Karar verme ve kontrol.

İŞL 634 İşletme için Sayısal Yöntemler
Belirsizlik altında yönetim kararlarının verilmesini destek için işletme veri analizi istatiksel yöntemleri; korelasyon analizi, regresyon analizi, değişken seçme, model kurma, transformasyonlar, hata analizi, zaman serisi öngörme yöntemleri, üstel yumuşatma ailesi, ayrıştırma (dekompozisyon), oto-regresyon, zaman serisi regresyonu, öncü göstergeler, karar ağaçları. Bilgisayar yazılımı kullanımı ve iş vakalarında analiz uygulamaları.

İŞL 635 Muhasebe Teorisi ve Uygulamaları
Muhasebenin temel kavramları ve muhasebe ilkeleri, her bilanço ve gelir tablosu hesabının işleyiş biçimi ve temel kavramlar ve ilkelerin bu hesaplar üzerine olan etkileri

İŞL 636 Yönetim Muhasebesi ve Kontrolü
Bu ders öğrencilere yönetim muhasebesi araştırma konuları, teoriler ve yöntemler hakkında öğrencilere kapsamlı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

İŞL 637 İşletme Finansmanı Teorisi
Bu ders, temel ekonomi ve finans kuramlarını inceleyerek gerek akademik çalışmalar, gerekse uygulama ve araştırmaya yönelik olarak üniversite dışında finans alanında çalışanlara yönelik olarak belirsizlik ortamında karar verme süreçlerini etkileyen kavram ve modelleri açıklamaktadır.

İŞL 638 Tedarik Zincir Yönetimi
Değer temelli tedarik zincirlerinin tasarımı; tedarikçi-müşteri ilişkileri, üretim birimlerinin etkin bir şekilde bütünleştirilmesi; stok ve tedarik; etkili lojistik uygulamalarıyla rekabetçi üstünlüğün arttırılması. TZY avantajları- lojistik sektörünün dünya ve ülke ekonomilerine göre değerlendirilmesi, dünya ve Türkiye’de lojistik uygulamaları, lojistiğin yarattığı katma değer yapısı, taşımacılık modelleri, lojistik terimler ve kavramlar, lojistik operasyonlar ve iş akışları, lojistik maliyet faktörleri, depo ve stok yönetimi konusunda kritik başarı noktaları, sipariş ve dağıtım yönetimi optimizasyonu, dağıtım ve iade iş akış sistemleri, rota planlama, parsiyel ve lojistik mal akış operasyonları.

İŞL 639 Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları
Bu derste uluslararası finansal raporlama standartları Türkiye Muhasebe standartları Kurulunun hazırlamış olduğu tebliğler ve Uluslararası muhasebe standartları kurumu tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda ele alınacaktır. Derste belli başlı uluslararası finansal raporlama standartları kavramsal çerçevesi açıklanıp, öne çıkan muhasebe standartları tartışılacaktır.

İŞL 640 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Bu ders, yatırım yönetimi konusunu varlık fiyatlaması, portföy oluşturma ve portföy yönetimi başlıkları altında teorik bir yaklaşımla incelemektedir. Ayrıca, yatırımcı rasyonelliği ve irrasyonelliğinin yatırım kararları üzerindeki etkisi de kuramsal bir bakış açısı içerisinde tartışılan konular arasında yer almaktadır.

İŞL 641 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Kuramı
Sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, faiz oranı teorisi, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri, finansal varlıklarda getiri ve risk kavramları, hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan analiz yöntemleri, sabit getirili finansal varlıklarda değer kavramları ve değerleme yöntemleri.

İŞL 642 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Personel yönetiminin anlam ve önemi, personel yönetiminin gelişimi, personel yönetiminin temel işlevleri, personel yönetimini etkileyen bilim dalları, personel bölümünün örgütlenmesi, insan gücü planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş şartnameleri, personel tedariki, personel seçimi, işe yönlendirme, personel eğitimi, personel değerlemesi ve yöntemleri, iş değerlemesi ve yöntemleri, ücret yönetimi, personel disiplini, performans değerlendirme, endüstriyel ilişkiler, iş güvenliği.

İŞL 643 Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi
Yaratıcılık ve 'yeni ürün' kavramları, yenilik yönetimi, alternatif yeni ürün stratejilerinin ayrıntılı analizi, uygulanabilir nitelikteki yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, uygun yenilik modellerinin geliştirilerek rekabetçi üstünlüğün arttırılması, yenilik maliyetleri ve kalitesi.

İŞL 646 Organizasyon Teorisi      
Bu dersin amacı öğrencilerin organizasyonun farklı seviyelerinde (bireysel, grup, firma ) ve organizasyonlar arasında oluşacak çatışma ve problemlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli müzakere teknikleri ve çatışma yetenekleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler farklı durumlarda nasıl müzakere edeceklerini ve problemleri nasıl çözeceklerini öğreneceklerdir

İŞL 647 Örgütlenmenin Ekonomi Politiği
Dersin amacı, firmaların yapı ve işleyişinin ulusal, sosyal ve ekonomik çevreyle olan ilişkisini irdelemektir. Dersin odak noktasını küçük, orta ölçekli ve büyük firmalarla bunların işleyişini belirleyen diğer kurumlar oluşturmaktadır. Derste, ağırlıklı olarak Türkiye'deki iş çevresi incelenmekle beraber diğer ülkelerin iş çevreleri de ele alınacaktır. 

İŞL 648 Pazarlama Düşüncesi
Karmaşık pazarlama çevresinin pazarlama yönetimi alanındaki etkilerini analitik olarak anlama. Etkili pazarlama stratejileri geliştirmek için tüketici karar verme sürecini anlama. Etkili bir bölümlendirme planını anlama, organize etme ve uygulama. Amaca yönelik ve etkili pazarlama karması stratejileri formüle etme, uygulama, değerlendirme ve kontrol etme. Pazarlama iletişimi stratejileri doğrultusunda marka yönetimi alanında karar verme yeteneği ve pazarlama iletişimi etmeni olarak marka kavramı hakkında bilgi ve yetenek sahibi olmalarını sağlamaktır

İŞL 649 Tüketici Davranışı Kuramları Analizi
Firmalar ürün araştırmalarına milyonlarca dolar para harcarken, tüketiciler tercihlerini menfaatlerine ya da üründen duydukları memnuniyete göre yapmaktadır. Tüketici davranışı teorisinin ve talebin oluştuğu temel varsayıma göre, bir tüketici sınırlı miktardaki para gelirini, kendine en çok menfaati ve faydayı sağlayacak biçimde mevcut ürün ve hizmetlere dağıtır. Bu ders, ürün sınıflandırması ile tüketici karar verme teorisi arasında bir bağ kurmaya çalışır.

İŞL 650 Pazarlama Araştırması
Bu ders kapsamında ağırlıklı olarak kantitatif araştırma tasarımı ve veri analizi üzerinde durulmakla birlikte, verinin ve araştırma probleminin niteliği gereği önem taşıyan kalitatif araştırmanın da tasarım ve metodoloji özellikleri incelenmeye çalışılacaktır. Diğer yandan, kantitatif verilerin elde edilmesinde yaygın kullanılan yöntemlerin yanı sıra teknik bilgi ve deneyim gerektiren diğer yöntemlerin kavratılması, pazarlama yönetimi kapsamında pazar bölümlendirme,  konumlandırma, kurum/ürün imajı saptama, ürün ve fiyat araştırmaları vb konularda kritik öneme sahip olan çok değişkenli istatistik tekniklerinin kullanımının ve stratejilere yönelik sonuçlara ulaşabilmenin öğretilmesi önem taşımaktadır.

İŞL 651 Pazarlamada Yönetimsel Yaklaşım
Varsayımlar, teoriler ve kalitatif araştırma yöntemlerine yönelik bir derstir. İşletmecilik alanında kullanılan kalitatif yöntemler incelenerek yüz yüze görüşme, focus grup araştırmaları, gözlemleme ve etnografi konuları incelenir. Ayrıca, kalitatif ve kantitatif araştırmaların teori ve uygulama anlamındaki ilişkileri irdelenir. Öğrencinin belli kalitatif yöntemlerin uygulamaları, analizleri ve raporlaması konusunda uzmanlık kazanması amaçlanır. Sürdürülebilir çözümler geliştirmesi amacıyla ihtiyaç duyacağı kuram, strateji ve araçları öğretir. Pazarlama sürecinde ve kurumun stratejilerine yönelik alınacak kararlarda ne denli söz sahibi olduğuna bakmaksızın öğrencinin talep analizi, ürün/hizmet yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve bütünleşik iletişim çalışmalarında ihtiyaç duyacağı konuları kapsar.

İŞL 652 Pazarlamada Yeni Trendler
Yeni bilgi toplumunda işletmelerin ana gayesi olan müşteri tatminine ulaşmada pazarlama yeni trendler açısından ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım ve marka kararlarının, pazarlama organizasyon ve kontrolünün incelenmesi, dersin temel amacını oluşturmaktadır.

İŞL 653 Tüketici Kültürü ve Kimliği
Bu ders, tüketici davranışları alanında kritik analize güçlü bir temel oluşturmak için hazırlanmıştır. Bu alanda pazarlama uygulamalarına etkili olan sosyal psikoloji konuları ele alınacaktır. Odak nokta tüketicilerin bilgiyi algılamaları ve bunları bütünleştirmeleri sürecini incelemek olmak üzere, pazarlama stratejileri ile (örneğin) reklamla tutum oluşturma ve değişikliği yaratma çalışmaları incelenecektir. Bu dersin amacı, sadece öğrenciye bu alandaki teorileri ve araştırmaları aktarmak değil, bu konuda kendi ilgi alanlarını ortaya çıkarmak ve tüketici davranışları ve ilgili konularda özgün araştırmalar yapmasına yardımcı olmaktır.

İŞL 654 İleri Pazarlama Teorisi
Bu dersin amacı pazarlama alanındaki doktora öğrencilerinin pazarlamanın temellerini teşkil eden teorileri tanıtmak ve pazarlama genel teorisine ulaşılan yol tartışılmaktadır. Pazarlama bilimi ve pazarlamada bilimsel çalışma, pazarlama teorileri, pazarlama paradigmaları, pazar odaklılık ve post modern pazarlama düşüncesi kavramları üzerinde durulmaktadır.

İŞL 655 İleri Tüketici Davranışları Teorisi
Tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkileyen psikolojik değişkenler ile sosyo-kültürel değişkenler üzerinde durarak bunların pazarlamada ve yönetimsel karar verme sürecinde etkilerini göstermektir.

İŞL 656 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Bütünleşik Pazarlama iletişimi günümüzde en kabul gören pazarlama iletişimi yaklaşımıdır. Bu kapsamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi de bu önemli yaklaşım ve uygulama konusunda bilgi birikimini geliştirmek isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

İŞL 657 Perakendecilik Teorisi
Perakendecilik sektörü, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana devrim niteliğinde değişimler geçirmiştir. Büyük çokuluslu şirketler, artan mağaza büyüklüğü, yeni teknolojiler ve perakendeciliğin uluslararasılaşması hep perakendecilik çevresini değiştirmiştir. Bu kapsamlı ders, Endüstriyel Devrimin öncesinden başlayarak 2000’lerdeki dramatik değişimlere kadar perakendecilik sektöründeki değişimleri gözden geçirir. Perakende Yönetimine stratejik planlama açısından bakan bu ders, perakende stratejisi geliştirmek ve uygulamak konusunda mali, operasyonel ve müşteri yönlüdür.

İŞL 658 Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim
Pazarlamada strateji ile yönetimin ardında yatan amaçlar ve felsefenin değerlendirilmesi ve anlaşılması; makro pazarlama alanında stratejik ve yönetimsel anlayış; pazarlama karması yönetim ve stratejisi, dağıtım, tanıtım, hizmet pazarlama, tüketici davranışı ve bu alanlarda daha ileri kuram oluşturma ve yeni fikirlerden yararlanmayı sağlayacak tartışmalar ve değerlendirmeler ışığında uluslararası pazarlama.

İŞL 659 Mal / Hizmet Stratejisi ve Marka Yönetimi
Ürün stratejileri, ürün geliştirme, hizmet pazarlaması, marka yönetimi ve marka stratejilerini daha iyi anlamak üzerine bir derstir.

İŞL 669 Doktora Semineri
Bu seminer süresince öğrenciler bir temel alan ve bir yan alan seçip bu alanlarda literatür taraması yaparak ödev/paper/makale yazacaklar, onu sunarak tartışacaklar ve böylece yeterlik sınavına hazırlanmış ve tez önerisi hazırlamaya başlayacaklardır.

 İŞL 699 Doktora Tezi
Bu derste öğrenciler doktora tezini hazırlarlar.