Dersler

İKT 601 Mikro İktisadi Analiz I
Bu dersin temel amacı Mikroekonomi konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, öğrencinin Mikroekonomi bilgilerini ileri düzeylere taşımak ve Mikroekonomi teorisinin nasıl uygulanabileceğinin anlaşılmasını sağlamaktır.

İKT 602 Mikro İktisadi Analiz II
Tüketici davranışı ve tüketim analizi, üretici davranışı ve üretim analizi, firma teorisi ve piyasa organizasyonu, bölüşüm teorisi genel denge teorisi ve refah, fiyat teorisi, fiyat analizi: arz, talep, piyasa, fiyat oluşumunun sonuçları, arz ve talep esneklikleri, rekabetçi firma dengesi, refah ekonomisi konuları incelenmektedir.

İKT 603 Milli Gelir İstihdam ve Büyüme Teorileri
Makro iktisadın metodolojisi, ana akım ve muhalif iktisat yaklaşımları karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Büyüme teorilerinde yeni yaklaşımlar tartışmaya açılacaktır.

İKT 604 Uluslararası Makro İktisat
Günümüzde dünya ekonomisinde çok hızlı değişmeler yaşandığından ülkelerin izlemeleri gereken ekonomi politikaları da süratle değişebilmektedir.1930lu yıllardan 1970li yılların sonlarına kadar dünya ekonomisinde geçerli olan maliye politikası, sabit döviz kuru sistemi ve uluslar arası sermaye hareketsizliği uygulamaları, 1980lerden sonra ülkelerin makro ekonomik sorunlarına çözüm sağlayamaz olmuştur. Günümüzde para politikası, dalgalı döviz kuru sistemi ve uluslar arası sermaye hareketliliği uygulamalarının dünya ekonomisine hakim olduğu görülmektedir. Bütün bu gelişmeler İç ve dış ekonomik dengelerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini vurgulamakta, makro dengelerin uluslar arası ekonomik ilişkilerle birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Doktora programında yer alan Uluslararası Makro İktisat dersinin amacı da, öğrencilerin ülke ve dünya ekonomisi arasındaki karşılıklı etkileşimi analitik düşünce yapısı içinde analiz edebilmelerini sağlamaktır. Bu ders genel bir makro dengenin uluslar arası ekonomik ilişkiler ve politikalardan nasıl etkileneceğini gerek kuramlar gerekse uygulamalar çerçevesinde incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır.

İKT 605 Ekonometri I
Bu derste regresyon yönteminin anlaşılması ve uygulanması sağlanacaktır. Ekonometri kuramının pratik kullanımına dair bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

İKT 606 Ekonometri II
Bu derste öğrencilerin olasılık dağılımı teorisi, istatistiksel çıkarsama, lineer regresyon modeli, maksimum olabilirlik modeli, basit ve çoklu regresyon teknikleri, non-lineer regresyon ve otokorelasyon konularını öğrenmeleri amaçlanır.

İKT 607 Matematiksel İktisat
Bu derste, iktisat-matematik ilişkisi ve matematiksel iktisat yöntemleri incelenmektedir. Bazı temel matematiksel araçların (türev, matris cebri gibi) iktisat bilimindeki kullanımları uygulamalı olarak gösterilmektedir.

İKT 608 Üretim Ekonomisi
Bu derste, sanayi kapitalizmi öncesi üretim ilişkileri, sanayi kapitalizminin ortaya çıkışı, değişen üretim ilişkileri, sanayi sonrası toplumun özellikleri; sanayi devrimi sonrası üretim sistemleri ve bilgi ekonomisinin bileşenleri konuları işlenmektedir.

İKT 609 İktisat Felsefesi
Bu derste, iktisat biliminin felsefe ile bağını, gelişme potansiyelini, sorunlarını çözümlemek amaçlanırken; Smith Problemi, Marks’ın iktisat felsefesi, marjinalizmin felsefi kökleri, 20.yy iktisat felsefeleri tartışmaya açılacaktır.

İKT 610 Kriz Teorileri
Bu derste, Marx, Kondradief, Schumpeter, Wallerstein’İn yaklaşımları bağlamında, 19. yüzyıldan günümüze yaşanan krizlerin kuramsal ve tarihsel perspektifle değerlendirilmesi yapılmaktadır.

İKT 611 Emek Ekonomisi
Emek ekonomisinin temel kavramlarını, eksik istihdam, enformal sektör, işsizlik, işgücü piyasaları gibi konuları öğrencilere aktarmak, Türkiye’de ücretler, asgari ücret, gelir dağılımı ve sendikacılık gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

İKT 612 Panel Data Analizi
Bu derste panel data analiz yöntemleri kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmektedir.

İKT 613 Global Politik Ekonomi
Bu derste, küresel ekonomide meydana gelen dönüşümler bağlamında finans, üretim, bilgi, güvenlik yapılarını, emek-sermaye-devlet ilişkilerini ana akım ve eleştirel perspektifler üzerinden anlamaya çalışmak esastır. Global politik iktisadı nitelendiren temel süreçler, yapılar ve aktörler analiz edilecektir.

İKT 614 Para ve Finans Teorileri
Dersin temel amacı parasal ve finansal sistemin işleyişini anlamak, para ve finans teorilerini ileri düzeyde tartışmaktır. Para teoriler bölümünde dışsal ve içsel para arzı, parasal tabandaki değişiklikler, para politikaları stratejilerinin işleyişi (parasal büyüklük ve enflasyon hedeflemesi), kurallar-iradi politikalar tartışmaları, faiz oranının belirlenmesi, portföy seçim teorisi gibi konular incelenirken finansal teoriler bölümde etkin sermaye piyasaları teorisi, para-sermaye-ipotek ve döviz piyasalarının yapısı, finansal kurumlar ve türev araçlar gibi konular incelenmektedir.

İKT 615 İktisadi Düşünce ve Devlet
Bu derste, W. Petty’den çağdaş iktisadi düşünür Hayek’e kadar devletin iktisadi hayattaki rolü konusundaki görüşler tek tek incelenmektedir. Günümüzde kamunun değişen rolü ve konumu açısından bu görüşler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.

İKT 690 Doktora Tezi
Doktora öğrencileri derslerini tamamladıktan ve yeterlilik aşamasını geçtikten sonra tez önerilerini tez izleme jürisine sunar, danışmanlarının ve tez izleme jürisinin denetiminde özgün bir bilimsel tez hazırlar ve tez jürisi karşısında savunurlar.

İKT 621 Yeterlik Sınavı
Öğrencinin doktora yeterlik sınavına hazırlanmasını amaçlar.

İKT 620 İleri Okumalar
Bu derste, İktisat dünyasında öne çıkan temel kitap ve makalelerin tartıştığı ileri iktisat konularının doktora adaylarınca derinlemesine kavranması amaçlanmaktadır.