Dersler

EYD 511Kültürlerarası Farkındalık
Bu dersin amacı kültürel farkların bireyler ve okul yaşamı üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak farkındalığın yaratılmasıdır. Bu farkındalıkla okullarda liderlerin kültürel farklılıklar ve yanlış anlamalar sonucu ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için daha donanımlı olmaları umulmaktadır. Bu kapsamda Anadolu aydınlanma hareketi değerleri de diğer kültürlerin değerleriyle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

EYD 512 Değişim Yönetimi
Bu derste değişimin doğasını anlaşılması, kuruluşların değişime karşı yaklaşımlarının ortaya konulması, yöneticilerin ve çalışanların değişime bakış açılarının incelemesi amaçlanmaktadır. Sürekli değişime maruz kalan eğitim kurumlarında değişimin yönetilmesi için neler yapılabileceği örnek olaylar üzerinden irdelenecektir.

EYD 513 Eylem Araştırması
Öğrencilere; araştırma ve geliştirmenin sorumlu, verimli, ilkeli ve etkili tüketici ve üreticileri olmaları konusunda ve IB bağlamındaki eğitim ortamlarında karşılaştıkları eğitimsel liderlik problemlerini çözerken eylem araştırması yapmalarında yardımcı olmaktır.

EYD 514 Eğitimde Yönetişim
Bu derste eğitim liderliğinin önemi, eğitim liderinde bulunması gereken nitelikler vurgulandıktan sonra, liderlerin okul kültürünü biçimlendirmeleri, paylaşılan bir stratejik vizyon ve misyon oluşturmaları, amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlemede öğrencilere yardımcı olunmaktadır. Bu bağlamda, yönetişim modelinin gelişimi, yönetişimde aktörler, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal iletişim, sosyal ağlar tartışılmaktadır. Bu bağlamda çevre ve ülke kültürel özellikleri ile bağ kurulacaktır.

EYD 515 IB Programlarında Değerlendirme
Bu ders öğrencilere, IB felsefesini uygun süreç ve ürün değerlendirme kavramlarını, ilkelerini ve tekniklerini kavratmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilere öğretim sürecinde ölçme değerlendirmenin önemini anlama, eğitimde değerlendirmeyi uygulama, sınav sonuçlarını kullanma ve yorumlama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. IB liderleri olarak IB Programlarındaki ölçme değerlendirme süreçlerini kullanarak IB programlarını daha iyi hale getirmek için gerekli değişiklikleri yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EYD 516 Eğitimde Liderlik
Dersin genel amacı, okul liderlerinin karşılaşabileceği zorluklar ve sorunları katılımcılara tanıtmak, bu zorluklar ve sorunlar karşısında okul liderlerinin neler yapabileceğini düşünmelerini vetartışmalarını sağlayarak onların liderlik potansiyelini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Okul liderleri örgütsel öğrenme ve gelişmeye uygun bir ortam yaratılmasında anahtar rol ve işleve sahiptir. Katılımcıların bu rol ve işlevi anlamalarına yardım etmek için derste araştırma, kuram ve uygulamanın ilişkilendirilerek bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Derste çağdaş liderlik kuramlarına ve bu kuramların okul ortamına ilişkin içerimleri konusunda yeni bir bakış açısı geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla liderlik araştırma ve kuramlarının okullar, özellikle de IB okulları bağlamındaki sonuçları incelenecek ve tartışılacaktır. Pratik fikirlerin paylaşılması sağlanarak okul liderlerinin uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

EYD 518 Eğitim İstatistiği
Bu dersin amacı, “Toplum Bilimlerinde İstatistik” ile ilgili temel kavramların anlaşılması, kavranması ve betimsel (tanımlayıcı) ve çıkarımsal (çıkarsamalı) istatistik yöntem ve tekniklerinin kullanılmasının öğrenilmesidir.

 

EYD 559 Araştırma Yöntemleri
Bilim, Bilimsel Yöntem ve Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar; Araştırma Türleri: Temel araştırmalar, Uygulamalı araştırmalar; Araştırmanın Aşamaları; Araştırma Eğitimi; Araştırmalarda Rapor Hazırlama; Araştırma Modeli ve Türleri: Tarama modelleri, Deneme modelleri; Araştırmalarda
Verilerin İşlenmesi, Çözümü ve Yorumlanması; Araştırma Süreç ve Teknikleri: Giriş-Problem, Yöntem, Bulgular ve yorum, Özet, Yargı ve öneriler.