Dersler

ATA 151 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Millî Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

ATA 152 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

TRD 157 – TÜRK DİLİ I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını, onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

TRD 158 – TÜRK DİLİ II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

İNG 121 – İNGİLİZCE I

Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile, öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

İNG 122 – İNGİLİZCE II

İNG 121 dersinin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Gerçek yaşamda kullanılan İngilizce sözcüklerin öğrenilmesi ve kelime hazinesinin zenginleştirilmesi amaçlanır. Öğrenenlerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletişim yeteneklerinin artması sağlanır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

İNG 305 – MESLEKİ İNGİLİZCE I

İlgili alandaki sözcüklerin kullanılması, teknik terminoloji ve literatürü takip edebilecek seviyede İngilizce, eleştirel okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade edilmesi öğretilmektedir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

İNG 306 – MESLEKİ İNGİLİZCE II

Bu ders İNG 305 dersinin devamı niteliğindedir ve aynı amaçları içerir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

FEL 275 – TIP ETİĞİ VE HASTA HAKLARI

Bu ders tıp etiği ilkelerinin ve hasta haklarının genel etik ve insan hakları görüşlerinden hareketle incelenmesini içerir. Sağlık çalışanı-hasta ilişkisinin insanın değeri, değerleri ve insan onuruyla olan ilgisine dikkat çeker ve sağlık hizmetleri alanında karşılaşılan güncel sorunların çözüm yollarını felsefe temelli insan hakları açısından araştırır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 101 – ANATOMİ

Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 103 – FİZYOLOJİ

Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 105 – TIBBİ TERMİNOLOJİ

Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve insan vücudunu oluşturan diğer organlarla ilgili Tıbbi Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgiyi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 107 – FARMAKOLOJİ

Genel Prensipler: Farmakokinetik; ilaçların absorbsiyonu, ilaçların dağılımı, ilaçların eliminasyonu Farmakodinami; ilaç etkisinin mekanizmaları, konsantrasyon-etki ilişkisi, reseptörler, ilaç-reseptör ilişkisi; İlaç Etkileşmeleri; farmakodinamik etkileşmeler, farmakokinetik etkileşmeler; İlaçların Toksik Etkileri; sempatomimetik ilaçlar ve adrenerjik reseptör antagonistleri; Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar; Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen İlaçlar; Solunum Sistemini Etkileyen İlaçlar; Gastrointestinal Sistemi Etkileyen İlaçlar; Endokrin Sistem Farmakolojisi; Oral kontraseptifler; Üriner sistem antiseptikleri; Antimikobakteriyel ilaçlar; Antifungal ilaçlar; Antiprotozoal ilaçlar; Antihelmintik ilaçlar; Antiviral ilaçlar; Antikanser ilaçlar

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 109 – ANESTEZİYE GİRİŞ

Anestezinin tarihçesi, tanımı, amaçları ve etki mekanizması, Anestezi teknikerinin görev ve sorumlulukları, Anestezi uygulama alanları, Anestezinin başlatılması, devam ettirilmesi ve sonlandırılması, Anestezik komplikasyonlara ilişkin bilgiler edinilir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 111 – KLİNİK BECERİLER

Bu derste; Fizik muayene yöntemleri ve yaşam bulgularının değerlendirilmesi, Hasta pozisyonları ve transportu, Monitörizasyon, Enteral ve Parenteral uygulamalar, Sistemlere yönelik uygulamalar uygulamalarla öğretilir.

Kuram: 2

Uygulama: 1

Yerel Kredi: 3

Ön koşul: Yok

MANP 102 – SİSTEM HASTALIKLARI

Bu dersin amacı, insan vücudunda görülen dahili ve cerrahi hastalıkların sistemlere ayrılarak incelenmesi ve hastalıklara yönelik öğrencilere bilgi birikimi kazandırmaktır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 104 – KLİNİK ANESTEZİ I

Bu derste öğrencilerin alanda karşılaşabilecekleri tıbbi durumlara paralel bir şekilde genel ve özel anestezi teknikleri anlatılacaktır.

Kuram: 2

Uygulama: 2

Yerel Kredi: 4

Ön koşul: Yok

MANP 106 – ANESTEZİ CİHAZ VE EKİPMANLARI

Bu derste, anestezi cihazının hazırlanması, uygulama sırasında kullanımı, temizliği, gaz tedarik hatları, flovmetreler, vaporizatörler, solunum devreleri ve valfler öğrencilere cihaz başında öğretilecektir.

Kuram: 2

Uygulama: 1

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 108 – ANESTEZİK FARMAKOLOJİ

İnhalasyon anestezikleri, intravenöz anestezikler, opioid anestezikler, nöromüsküler kanal blokörleri ve antagonistleri, lokal anesteziklere yönelik bilgi verilecektir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 110 – MESLEKİ YERİNDE UYGULAMA I

Öğrencilerin aldıkları bilgileri saha içinde uygulamalarını ve farklı uygulamaları izleyerek çalışma alanlarını tanımaları amaçlanmıştır.

Kuram: 0

Uygulama: 8

Yerel Kredi: 4

Ön koşul: Yok

MANP 201 – KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

Temel Yaşam Desteği; Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon; Solunum Desteği Sağlamak; Oksijen Tedavisi ve Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar; Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk ve Acil Bakım(Yetişkin); Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk ve Acil Bakım(Çocuk); Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk ve Acil Bakım(Bebek); Temel Yaşam Desteği (Çocuk); Temel Yaşam Desteği (Bebek); Otomatik Eksternal Defibrilasyon Uygulamak.

Kuram: 2

Uygulama: 3

Yerel Kredi: 4

Ön koşul: Yok

MANP 203 – KLİNİK ANESTEZİ II

Bu derste öğrencilerin alanda karşılaşabilecekleri tıbbi durumlara paralel bir şekilde genel ve özel anestezi teknikleri anlatılacaktır.

Kuram: 2

Uygulama: 2

Yerel Kredi: 4

Ön koşul: Yok

MANP 205 – MESLEKİ YERİNDE UYGULAMA II

Öğrencilerin aldıkları bilgileri saha içinde uygulamalarını ve farklı uygulamaları izleyerek çalışma alanlarını tanımaları amaçlanmıştır.

Kuram: 0

Uygulama: 8

Yerel Kredi: 4

Ön koşul: Yok

MANP 207 – İLKYARDIM

Bu derste; Genel ilkyardım bilgileri, Hasta/yaralı ve olay yeri değerlendirmesi, kanamalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, yanık-sıcak çarpması ve donmalarda ilkyardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri konularında öğrencilere bilgi birikimi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Kuram: 1

Uygulama: 1

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 202 – REANİMASYON

Reanimasyon ünitesinde hasta takibi, solunum yetersizlikleri, hipoksi, oksijen tedavisi, aspirasyon pnömonisi, şok, emboli, sepsis, travmalar, zehirlenme, nörolojik sorunlar, akut böbrek yetmezliği, koma ve beyin ölümü gibi konularda bilgi verilecektir.

Kuram: 2

Uygulama: 3

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 204 – ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Bu derste; Asepsi-antisepsi, enfeksiyon gibi kavramların yanı sıra Kan, Cinsel yol, Solunum Yolu, Sindirim Yolu ile bulaşan hastalıklar ve Hastane enfeksiyonları, enfeksiyon kontrolü ve atık yönetimi konularında öğrencilerin gerekli bilgi birikimini kazanması amaçlanmıştır.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 206 – SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık, yönetim, işletme, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, kalite ve akreditasyon, sağlık çalışanlarının görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilecekir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 208 – SAĞLIK İLETİŞİMİ

Bireysel ve örgütsel etkin iletişim kurma beceri ve tekniklerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Kuram: 2

Uygulama: 0

Yerel Kredi: 2

Ön koşul: Yok

MANP 210 – MESLEKİ YERİNDE UYGULAMA III

Öğrencilerin aldıkları bilgileri saha içinde uygulamalarını ve farklı uygulamaları izleyerek çalışma alanlarını tanımaları amaçlanmıştır.

Kuram: 0

Uygulama: 8

Yerel Kredi: 4

Ön koşul: Yok