Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır:

 • Çevre ve enerji teknolojileri alanlarında özellikle uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;
 • Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer gibi klasik enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,
 • Rüzgâr, güneş jeotermal, biyo-kütle gibi alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,
 • Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak,
 • Kara, deniz, hava ve uzay nakil araçlarında ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,
 • Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek,
 • Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak,
 • Çevre ve enerji teknolojileri alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim elemanları yetiştirmek,
 • İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,
 • Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin çevre ve enerji teknolojileri araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,
 • Üniversitenin fen, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde çevre ve enerji teknolojisi konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,
 • Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.