try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Dersler

İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri (Zorunlu)
Bu derste insan hakları kavramı, insan hakları sınıflamaları ve tek tek haklar ile özgürlüklerin kavramsal içeriği incelenecek ve bu kavramların ölçüt oluşturma özelliği tartışılacaktır.

İHA 502 İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri
Bu derste, insan haklarının ilkeler olarak özellikleri, türetilme yolları ve diğer epistemolojik sorunları tartışılacaktır. 

İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu (Zorunlu)
Bu derste toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin ve devletin örgütlenmesinin temel ilkeleri olarak insan haklarını tek tek durumlara uygulama sorunu araştırılıp tartışılacaktır.

İHA 504 Etik ve İnsan Hakları (Zorunlu)
Bu derste bilgisel bir alan olarak etik üzerinde durulacak, sorunları örneklendirilerek ele alınacak ve bu temel üzerinde insan haklarının etik boyutları gösterilecektir.

İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri (Zorunlu)
Bu derste, öğrencide insan olma bilincinin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla, insanlığın ortak mirası olan insan başarılarından nasıl malzeme oluşturulabileceği tartışılacaktır.

İHA 509 Aydınlanma Düşüncesi ve İnsan Hakları
Bu derste, Kant’ın aydınlanma tanımından hareket edilerek, aydınlanma düşüncesinin ürünü olan fikirlerin özellikleri üzerinde durulacak ve insan hakları fikrinin gelişmesine katkıları ile kamu hayatına etkileri gösterilecektir.

İHA 511 Türkiye’de İnsan Hakları
Bu derste, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan insan haklarıyla ilgili ve ilgi kurulabilecek çalışmalar üzerinde durulacak, özellikle Atatürk devriminin ve bazı ilkelerinin insan haklarıyla ilgisi ve 1990’ dan bu yana olan gelişmeler tartışılacaktır.

İHA 512 Yurttaşlık, Hakları ve Sorumlulukları
Bu derste yurttaş ve yurttaşlık hakları kavramları çeşitli boyutları ve tarihsel arka planıyla incelenecek ve yurttaş olma bilincinin kazandırdığı "bakış"ın özelliği ve bu özelliğin insan haklarının korunmasıyla ilgisi tartışılacaktır.

İHA 513 İnsan Hakları Eğitimi
Bu derste, insan hakları eğitiminin asıl amacının insan hakları ihlallerinin önlenmesi olduğu kabulünden hareket edilerek, günlük yaşamda ve mesleklerinde insan haklarını korumayı içtenlikle isteyen kişilerin yetişmesi ve bunun için gerekli donanımın sağlanması için, insan hakları eğitiminin nasıl bir içerik ve metotla yapılmasının uygun olacağı tartışılacak, örneklendirilecek ve alıştırmalar yapılacaktır.

İHA 515 İnsan Hakları Sorunları I
Bu derste, insan haklarıyla ilgili olarak karşılaşılan ve öğrenci grubunun özellikleri gözönüne alınarak, ders sorumlusu tarafından seçilen teorik sorunlar tartışılacaktır.

İHA 516 İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet
Bu derste, hukukun türetilmesinde öncüller olarak ve devletin örgütlenmesinde temel ilkeler olarak insan haklarının işlevi tartışılacaktır.

İHA 517 Medya ve İnsan Hakları
Bu derste insan haklarının korunmasında medyanın işlevi ele alınacak ve medyanın programlarıyla ve yayımladığı reklamlarla yaptığı insan hakları ihlalleri tartışılacaktır.  

İHA 518 İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları
Bu derste, çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşların oluşturdukları belli başlı belgeler tanıtılacak ve bu belgelerde yer alan hakların yaşama geçirilmesinde karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır.

İHA 519 İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları
Bu derste insancıl hukuk ele alınacak ve İkinci Dünya Savaşından bu yana, özellikle günümüzde savaşların gösterdikleri değişiklikler ve insan haklarındaki gelişmeler gözönüne alınarak, insancıl hukukla ilgili uluslararası belgeler tartışılacaktır.

İHA 520 Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve İnsan Hakları
Bu derste, Antikçağdan günümüze dek demokrasi düşüncesinin gelişiminin ana aşamaları gözden geçirilecek ve günümüzde demokratik yönetimlerde insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

İHA 522 İnsan Hakları Sorunları II
Bu derste, insan haklarının uygulanmasıyla ilgili olan ve öğrenci grubunun özellikleri gözönünde tutularak ders sorumlusu tarafından seçilen, uygulamaya ilişkin sorunlar tartışılacak ve alıştırmalar yapılacaktır.  

İHA 524 İnsan Hakları Alanında Uluslararası Gelişmeler
Bu derste ulusal ve/veya uluslararası düzeyde o sıralarda tartışılan bir veya birkaç problem seçilerek, bu problemlerin teorik temelleri üzerinde durulacak ve bu problemlere böyle bir hareket noktasından bakıldığında çıkabilecek sonuçlar tartışılacaktır.

İHA 559 Araştırma Yöntemleri (Zorunlu)
Bu derste disiplinlerarası bir alanda araştırma yapmanın özellikleri üzerinde durulacak ve belirli bir güncel sorunu araştırmada farklı disiplinlerin yeri ve katkıları tartışılarak örneklendirilecektir.

İHA 569 Yüksek Lisans Semineri (Zorunlu)
Bu seminerde öğrencilerin, tez konularını belirleyebilmek için yoğunlaşmak ihtiyacını duydukları problemlerden birkaçı üzerinde durulacaktır.

İHA 599  Yüksek Lisans Tezi
Öğrenciler danışmanlarıyla çalışır ve tezlerini hazırlar.