try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Dersler

UİF 501 KÜRESEL FİNANSAL PİYASALAR
Küreselleşme olgusu, finansal piyasaların artık yerel faktörlerin ve makro-ekonomik verilerin etkisiyle kendi dinamiklerini oluşturdukları zamanı geride bırakmış, gerek ulusal piyasaların uluslar arası göstergelerden etkilenmesinin baskın çıkması, gerekse yatırımcıların giderek artan düzeyde uluslar arası piyasa ve ürünlere yönelmeleri ile küreselleşmelerine neden olmuştur. Günümüzde yatırımcılar için neredeyse tüm finansal piyasalara ve ürünlere ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Ders, uluslar arası para, döviz ve sermaye piyasalarının tanımı, birbirleri arasındaki etkileşimi, işlevleri, çalışma koşulları ve piyasalarda işlem gören önemli finansal ürünlerin  özelliklerinin tanıtımını sistemsel bir bütünlük anlayışı içinde ele alır.

UİF 502 ULUSLARARASI FİNANSAL KURUMLAR VE KÜRESEL BANKACILIK
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi ve Bretton Woods Konferansı ile birlikte kurulan Dünya Bankası, IMF ve GATT ile birlikte ekonomik ve finansal yeni dünya düzeni oluşmuştur. Gerek söz konusu kurumların değişen dünya düzeni paralelinde geçirdikleri evrim, gerekse uluslar arası kalkınma, bölgesel entegrasyonlar ve ekonomik/finansal sistemin işleyişini düzenlemeye yönelik oluşturulan kurumlar, günümüz finansal sisteminin anlaşılması açısından da özellikli bir önem taşımaktadır. Dersin amacı, söz konusu ekonomik/finansal evrim ile oluşan yapı ile birlikte kurumların işlev ve özelliklerini anlayarak yeni dünya düzenini çözümlemeye katkı sağlamaktır. 

UİF 503 ULUSLARARASI PROJE FİNANSMANI
Günümüzde doğrudan sermayenin akışkanlığının artması sonucunda bir çok büyük ölçekli proje uluslar arası konsorsiyumlar eliyle hayata geçirilmektedir. Proje finansmanı, şirket finansmanından ayrılarak proje şirketleri (özel amaçlı kurumlar) tarafından yapılmaktadır. Ders, projeyi yürütecek olan uluslararası özel amaçlı kurumun (SPV) oluşumu ve organizasyonu, proje yönetiminde taraflar ve rol dağılımı, projelerin politik ve ticari risklerinin yönetiminde garantör kurumların (ECA) işlevleri, proje uygulamasına göre kontrat türleri ve yönetimi, finansal yapı, modelleme ve proje değerlendirme süreci gibi temel konuları kapsayarak örneklerle uluslar arası proje finansmanının yapılandırılmasının anlaşılmasını amaçlamıştır.

UİF 504 KÜRESEL FİNANSAL KRİZLER VE RİSK YÖNETİMİ
Dünya ekonomilerini sarsan ve iz bırakan ekonomik ve finansal krizlerin başlangıcı A.B.D.’nin 1929 buhranıdır.Ancak, özellikle 1994 Meksika Krizi’nden itibaren krizlerin önlenmesi için ilk kez 1998 yılında Uluslar arası Ödemeler ve Takas Bankası (BIS), Basel Risk Yönetim Süreci olarak adlandırılan uluslar arası risk yönetim sistemini geliştirmeye başlamıştır. Süreç içinde her ekonomik/finansal kriz, yapısındaki nedensellik ilişkilerinin farklı oluşmasına bağlı olarak risk yönetiminin farklı alan ve boyutlarının uygulanmasını gerektirmiş ve günümüzde Basel 3 sürecine kadar gelinmiştir. Dersin amacı, krizlerin değişen özellik ve nedenselliği çerçevesinde dinamik bir süreç özelliği gösteren risk yönetim süreçleri kapsamında kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ekonomik sermaye ve sermaye yeterliliği kavramları başta olmak üzere uluslar arası finansal sistemde risk yönetimi araç ve tekniklerini tanıtmaktır.

UİF 505 KÜRESEL ŞİRKETLERDE FİNANSAL YÖNETİM
Şirketler dünyasında bir stratejik seçim olarak yatay ve dikey büyümenin artması, şirket operasyonlarının globalleşmesine neden olmuş, şirketler tek merkezli olmaktan çıkarak farklı ülkelerdeki faaliyetlerini konsolide etmeye başlamıştır. Söz konusu konsolidasyonun en önemli boyutlarından birini uluslar arası finansal yönetim teknik ve araçları oluşturmaktadır. Dersin amacı bu kapsamda, uluslar arası şirketlerin fon temin mekanizmalarını, kur yönetimini nasıl gerçekleştireceklerini, sermaye bütçelemesi ve işletme sermayesi karar süreçlerini ve finansal performans ölçüm kriterlerini incelemektir.

UİF 506 ULUSLAR ARASI DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİ VE ŞİRKET BİRLEŞME&DEVRALMALARI
Uluslar arası finansmanda doğrudan yabancı sermaye, portföy yatırımları ile birlikte ülke ekonomilerinde cari açıkların finansmanında olduğu kadar mikro ölçekte şirket mali yapılarının güçlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Doğrudan yabancı sermaye girişleri, yeni şirketlerin kurulmasından ziyade ülkedeki mevcut şirketlerle birleşme veya satın alma şeklinde oluşmaktadır. Dersin amacı, doğrudan yabancı sermayenin akış özelliklerini inceleyerek, şirket birleşme ve satın alma süreçlerinin dinamiğini ve koşullarını irdelemektir.

UİF 507 KÜRESEL FON VE PORTFÖY YÖNETİMİ
Fon arzı ve talebinin küreselleşmesi,  emeklilik ve sigorta fonlarının, yüksek kaldıraçla çalışan fonların (hedge funds) ve portföy yönetimine ihtiyaç duyan diğer küresel sermayelerin oluşumu ve  büyümesi ile paralel gelişim göstermiştir. Dersin konusu uluslar arası portföy dağılım ve yönetim kriterlerini irdelemek, portföy yatırımlarının farklı finansal araç ve piyasalarda modern portföy kuramı çerçevesinde nasıl yönlendirildiğini açıklamaktır.

UİF 508 TÜREV PİYASALAR VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER
Günümüzde risk yönetiminin henüz gelişimini tamamlamayan bir sürece sahip olması nedeniyle finans mühendisliği araç ve ürünleri özel bir önem arz etmektedir. Gelişmiş finansal araç ve piyasalarda sürekli değişim gösteren finansal ürünler ve yeni araçlar, finans mühendisliği bilimi kapsamında  türev piyasalar ve yapılandırılmış ürünler kavramını öne çıkarmaktadır. Dersin amacı finans mühendisliği ürünlerinin kullanım özelliklerini ve hangi ihtiyaçlara cevap verebildiğini incelemektir.      

UİF 509 EXCEL ÜZERİNDE FİNANSAL MODELLEME
Ofis programları arasında tartışılmaz bir kullanım yaygınlığına sahip olan Excel, aynı zamanda kullanıcıya sunduğu olanaklar sayesinde finansal model oluşumu için de faydalı bir araç haline gelmiştir. Excel üzerinde finansal modeller daha etkin, anlaşılır ve hataya az yer verebilecek şekilde planlanabilmektedir. Dersin amacı kurumsal finansman ve proje finansmanı kapsamında Excel üzerine modeller oluşturarak sonuca ulaşma yeteneğini kazandırmaktır.

UİF 510 KÜRESEL EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER YARDIMIYLA PİYASALARIN İZLENMESİ
Günümüzde uluslar arası likiditenin oluşumu ve tercihleri ile risk algılaması başta olmak üzere finansal piyasaları ve ülke ekonomilerini etkileyen çok sayıda uluslar arası veri, endeks ve büyüklük vardır. Tüm bu göstergelerin nasıl oluştuğu, hangi dinamiklerin etkisiyle hareket ettikleri ve finansal piyasaları nasıl etkiledikleri ayrı bir ihtisas alanı yaratmıştır. Dersin Konusu ve amacı göstergeleri tanımlayıp sınıflandırarak söz konusu etkilerin anlaşılmasını sağlamak ve piyasaların takibini kolaylaştırmaktır.      

UİF 511 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ
Bu ders siyaset ve ekonomi arasındaki etkileşime odaklanan disiplinlerarası bir alan olan Uluslararası Politik Ekonomi disiplinini tanıtmayı amaçlamaktadır. Alandaki temel paradigmaların ele alınmasından sonra, UPE’nin üretim, finans, ticaret ve güvenlik alanlarına odaklanılır. Ders sonunda öğrenci, siyaset ve siyaset yapımının karmaşık yapısını anlayacak ve bunların uluslar arası iktisat ve finans ile bağını kuracaktır.   

UİF 512 ULUSLARARASI EKONOMİNİN HUKUKSAL BOYUTLARI
Bu ders uluslar arası ekonominin hukuksal boyutlarına giriş niteliğindedir. Uluslar arası yatırım, uluslar arası ticaret gibi seçilmiş konularda gerçek ve senaryo vakalarla uluslar arası ekonominin hukuksal yapısı çözümlenir. Dersin sonunda öğrenci, uluslararası işletmenin küresel faaliyetleri hakkında hukuksal bilgilere ve öngörülere hakim olur.

UİF 569 SEMİNER
Sosyal Bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin tanıtılacağı bu ders kapsamında öğrencilerin yerel yönetimler disiplininde araştırma yapma kapasitesine sahip olması amaçlanacaktır. Öğrenciler hem güvenilir bilgiye ulaşmanın hem de bu bilgiyi bilimsel sonuçlar elde edecek şekilde değerlendirmenin yöntem ve tekniklerini tanıyacaklardır.